Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Samlingslokaler

Gislaveds kommun ger stöd till ett antal samlingslokaler som kan användas av föreningar och privatpersoner för möten och tillställningar. För information om bokning och taxor ska du ta kontakt med respektive aktör.

Samlingslokaler i Gislaveds kommun

Adress: Bygdegården, 333 78 Burseryd

Facebooksida

Adress: Storgatan 66A, 333 76 Reftele

Hemsida: refteleforeningsgard.se

Adress: Karaby Blombacka 1, 333 73 Bredaryd

Hemsida: Om bygdegården – Ås Förbundsgård (bygdegardarna.se)

Adress: Torggatan 1, 333 30 Smålandsstenar

Hemsida: Välkommen till Torghuset i Smålandsstenar

Bidrag till föreningsdrivna samlingslokaler

Tillgången på obundna, öppna och tillgängliga mötesplatser för civilsamhällets organisering är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Bidraget ska främja att det finns mötesplatser för föreningslivet och civilsamhället i hela kommunen. Bidraget är ett stödjande bidrag till de driftkostnader som är förknippade med att driva samlingslokalen och ska stimulera en hållbar utveckling.

När en samlingslokal och förening uppfyller ställda kriterier kan föreningen ansöka och bli godkänd som en bidragsberättigad förening. Förening som godkänns som bidragsberättigad förening kan ansöka om kommunalt bidrag. Befintlig förening som inte längre uppfyller bidragskraven kommer att underkännas som bidragsberättigad förening. För att åter godkännas krävs en förnyad ansökan.

Samlingslokalen ska uppfylla följande kriterier

 • Boverkets definition av en allmän samlingssal:
  • Lokalen ägs och drivs av en ideell organisation utan vinstintresse
  • Lokalen utnyttjas på ett allsidigt vis
  • Lokalen är lättillgänglig för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter.
 • Alla, oberoende av samhällsställning, politisk eller annan uppfattning, ska kunna känna sig lika hemma i samlingslokalen.
 • Lokalen ska ha nyttjats minst 20 gånger för uthyrning eller egna arrangemang föregående år.
 • Lokalen har ett upptagningsområde som skiljer sig från andra närliggande lokaler som är berättigade till ”bidrag för föreningsdrivna samlingslokaler”
 • Samlingslokalen ska vara tillgänglig för andra föreningar och allmänheten. Uthyrningen ska ske till skäliga villkor.

Föreningen ska uppfylla följande kriterier

 1. Bidragssökande förening ska vara hemmahörande (säte) i Gislaveds kommun, äga och ansvara för driften av en samlingslokal.
 2. Bidrag kan bara sökas av huvudföreningens styrelse, inte av sektion eller avdelning.
 3. Förening måste uppfylla följande villkor:
  1. Ska vara öppen för alla och vara uppbyggd enligt demokratiska principer.
  2. Ska ha vald styrelse och antagna stadgar.
  3. Ska kunna redovisa minst tio (10) aktiva medlemmar som betalt medlemsavgift.
  4. Är huvuddelen av medlemmarna barn eller ungdomar krävs en antagen drog- och mobbingpolicy.
  5. Ska ha konto eller giro i föreningens namn.
  6. Ska vara ansluten till riksorganisation när sådan finns
  7. Ska ha en fungerande e-postadress till en företrädare för föreningen eller e-postadress knuten till föreningen. Föreningen ansvarar för uppdatering av dessa uppgifter i kommunens föreningsregister.
 4. För lämnade uppgifter i bidragsansökan ansvarar genom underskrift den eller de personer som föreningen utsett att teckna föreningens firma.
 5. Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd kan inte få bidrag från kommunstyrelsen för samma verksamhet eller ändamål.
 6. Ny förening eller förening som inte erhållit bidrag under de senaste tre (3) åren ska bifoga medlemsmatrikel, föreningens stadgar och protokoll från då föreningen bildades, alternativt senaste årsmötesprotokoll. I protokollet ska det framgå att och när stadgarna antagits.
 7. Förening som erhållit bidrag är skyldig att ställa räkenskapshandlingar, revisionshandlingar och medlemsmatrikel till förfogande för kommunens granskning. Visar granskning att bidrag utbetalas till förening i strid mot gällande bidragsbestämmelser är föreningen skyldig att återbetala det belopp kommunstyrelsen beslutat om.
 8. Finns skälig anledning att tro att föreningen gjort sig skyldig till oegentligheter för att komma i åtnjutande av bidrag eller inte uppfyller demokrativillkoren kan kommunstyrelsen besluta att föreningen ska avstängas från rätten att erhålla fler bidrag samt att vidta rättsliga åtgärder.
 9. Uppgifter som bedöms vara av värde vid granskning kan inhämtas från föreningens distrikts- och riksorganisation. Genom stickprov kan ett antal föreningar bli föremål för speciell granskning.
 10. Ofullständigt ifylld ansökan återsändes till föreningen för kompletteringar. Föreningen har fjorton (14) dagar på sig att lämna in en korrekt ifylld ansökan.
 11. Försent inkommen ansökan kommer att avslås. Senaste ansökningsdatum är 30 september.
 12. Om föreningen beviljats bidrag och har skuld till kommunen äger kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas.
 13. Undantag från bidragsvillkoren kan medges efter prövning i kommunstyrelsen.

Budgetramen fördelas enligt nedan:

 • 45 % fördelas utifrån aktiv lokalyta
 • 30 % fördelas utifrån storleken på föreningens faktiska driftskostnader föregående år.
 • 25 % fördelas utifrån föreningens hållbarhetsarbete; ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Totalt bidrag (exklusive hållbarhetsdelen) får uppgå till högst 100 % av föreningens driftskostnader för samlingslokalen.

Aktiv lokalyta

Med aktiv lokalyta avses samtliga ytor som kan användas för verksamhet. Förrådsytor ingår inte i aktiv lokalyta. För att få en likvärdighet, i vad som är aktiv lokalyta, kommer personal från kommunen att hjälpa till vid bedömningen.

Driftskostnader

Till fasta kostnader räknas uppvärmning, el, vatten och avlopp, sophämtning, nätverkskostnader, lokalens försäkringspremie, kostnad för larm och brandlarm samt löpande underhåll av fastigheten (ej värdehöjande investeringar) och inventarier (max 10 tkr).

Hållbarhetsarbete

En samlad bedömning av föreningens bidrag till hållbar utveckling görs där flera olika aspekter vägs in. Exempel på hållbarhetsfaktorer som kan ge ett högre bidrag:

 • Nyttjandet av lokalen i förhållande till upptagningsområdet
 • Bredden på målgruppen som deltar i verksamheter som bedrivs i lokalen
 • Föreningens sociala aktivitet: antalet aktiva medlemmar, mängden ideellt arbete, antalet egna arrangemang m.m.
 • Nivån på klimat- och miljöanpassning av lokalen
 • Byggandens betydelse för tillgänglig service i lokalområdet utöver tillgång på möteslokaler.
 • Robustheten i föreningens långsiktiga finansieringsmodell för byggnaden samt hur aktivt föreningen jobbar med olika sätt att finansiera verksamheten.

Ansökan avser föregående års driftskostnader och har två delar:

1. Skriftlig dokumentation ska skickas in via kommunens Föreningsportal senast den 30 september

Ansökan ska innehålla:

 1. beskrivning av föreningens planerade verksamhet, visioner och hållbarhetsarbete för kommande år.
 2. statistik på uthyrning och egen verksamhet i lokalen föregående år
 3. specificering av driftskostnader för föregående år
 4. verksamhetsberättelse
 5. resultat- och balansräkning
 6. revisionsberättelse
 7. protokoll från årsmötet
 8. specificering av taxor för uthyrning kommande år

Du som fyller i ansökan behöver skicka in en fullmakt från din förening för att använda systemet. Räkna med upp till en veckas handläggningstid från det att kommunen mottagit fullmakten innan du kan logga in. Ladda ner fullmakten. Pdf, 849.1 kB.På grund av GDPR behöver du skicka in undertecknad fullmakt via post.

2. Obligatoriskt dialogmöte ska genomföras senast den 30 september

I mötet ska minst en från föreningens styrelse samt minst en tjänsteperson från kommunen delta. Syftet med mötet är verksamhetsutveckling. Föreningen ansvarar för att boka tid för möte senast den 30 september.

Beslut om bidragsfördelning i november

Beslut angående fördelning av bidrag fattas i kommunstyrelsen och ska vara föreningen till handa senast den 30 november. Bidrag betalas ut senast den 15 januari.

För föreningar som uppfyller kriterier för bidrag finns en möjlighet att ansöka om att ta del av stödet till föreningsdrivna samlingslokaler. Ansökan behöver vara inskickad senast den 15 april för att ha möjlighet att ta del av bidrag nästkommande år.

Beslut om vilka samlingslokaler som ska vara bidragsberättigade tas av kommunstyrelsen på sista sammanträdet innan sommaruppehållet.

Ansökan görs via föreningsportalen och innan din förening kan ansöka behöver ni bli upplagda i systemet. Du som fyller i ansökan behöver skicka in en fullmakt från din förening för att använda systemet. Räkna med upp till en veckas handläggningstid från det att kommunen mottagit fullmakten innan du kan logga in. Ladda ner fullmakten. Pdf, 849.1 kB.På grund av GDPR behöver du skicka in undertecknad fullmakt via post.

Ansökan ska innehålla:

 1. Motivering till varför föreningen och lokalen uppfyller bidragskriterierna
 2. Beskrivning av lokalen, lokalyta och verksamhet som bedrivs i dagsläget
 3. Föreningens stadgar, medlemsmatrikel och protokoll från det möte där senaste versionen av stadgarna antogs.
 4. beskrivning av föreningens planerade verksamhet, visioner och hållbarhetsarbete för kommande år.
 5. statistik på uthyrning och egen verksamhet i lokalen föregående år
 6. specificering av driftskostnader för föregående år
 7. verksamhetsberättelse
 8. resultat- och balansräkning
 9. revisionsberättelse
 10. protokoll från årsmötet
 11. specificering av taxor för uthyrning kommande år

Du som fyller i ansökan behöver skicka in en fullmakt från din förening för att använda systemet. Räkna med upp till en veckas handläggningstid från det att kommunen mottagit fullmakten innan du kan logga in. Ladda ner fullmakten. Pdf, 849.1 kB.På grund av GDPR behöver du skicka in undertecknad fullmakt via post.

10-taxan upphör 2025

Föreningar som hyr lokaler i Hestra Medborgarhus, Folkets hus i Gislaved, Folkets hus i Anderstorp, Tyngelvi i Burseryd, Torghuset i Smålandsstenar, Reftele föreningsgård och Ås förbundsgård har möjlighet att hyra till 10-taxa. Det innebär att kommunen står för 90 % av hyreskostnaden. Bokning sker hos respektive samlingslokal.

Regler för att nyttja 10-taxa:

 • Godkända verksamheter är möten, studiecirklar och liknande
 • Verksamheten bedrivs av en ideell förening eller ideell organisation och äger rum mellan kl. 8-22
 • Endast en lokal per tillfälle kan subventioneras
 • Verksamheten riktar sig till Gislaveds kommuns invånare
 • Exempel på verksamheter som inte ingår i subventionen: fester, fysisk aktivitet, hyra av kök och entrébelagda evenemang

Från och med den 1 januari 2025 kommer systemet med 10-taxa att upphöra.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.