Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Regler förskola och fritidshem

Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner till våra regler för barnomsorg. Reglerna gäller för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger.

Rätten till plats

Närvarotider

Det är vårdnadshavarnas arbets-, studie- och restider tillsammans med eventuellt ytterligare faktorer som i det enskilda fallet kan anses angelägna, som ligger till grund för barnets närvarotider. (Skollagen 8 kap. § 5, 14 kap. § 5 resp. 25 kap. §§ 2, 5). Grundschema ska lämnas via e‑tjänsten och lärplattformen Vklass.

Barn i allmän förskola och barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga har rätt att delta i förskola 15 timmar per vecka.

Vid vårdnadshavares sjukdom, graviditetspenning eller liknande tas kontakt med rektor och överenskommelse träffas om barnets närvarotider med hänsyn till vårdnadshavares situation och barnets behov. Sjukintyg eller annat intyg kan komma att begäras.

Stickprovskontroller görs regelbundet gentemot arbetsgivare/utbildningsanordnare om lämnade uppgifter om arbetstid/studietid är korrekta. Kontroller kan även göras om det finns misstanke om att lämnade uppgifter inte är korrekta.

Ansökan om plats

Ansökan om plats ska lämnas i god tid. För förskolans, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helgers planering är det önskvärt att ansökan görs sex månader innan önskat placeringsdatum. Ansökan kan göras tidigast ett år innan önskad placering. Barnet ska vara minst 1 år vid placering.

För ansökan till omsorg kvällar, nätter och helger bifogas arbetstidsschema från arbetsgivaren som styrker behovet. Är vårdnadshavarna sammanboende ska båda uppvisa arbetstidsschema som styrker behovet.

Placering

Vid placering tas hänsyn till närheten till hemmet, vårdnadshavares önskemål och syskons placering. Om familjesituationen eller verksamhetens organisation förändras kan beviljad barnomsorg omprövas.

Platserbjudande

Plats ska erbjudas inom fyra månader efter att ansökan kommit in. Platserbjudande lämnas cirka fyra veckor innan placeringsdatum.

Vårdnadshavare ska svara på platserbjudandet inom tio dagar. Om vårdnadshavare inte svarar på platserbjudandet inom föreskriven tid eller tackar nej till erbjuden plats annulleras erbjudandet och barnet tas bort från kön.

Datum som anges i platserbjudandet under ”Placering från och med” är första dag för introduktion.

Fler regler

Förändras barnets omsorgsbehov, som påverkar avgiften, ska schema lämnas i god tid via e‑tjänsten. Vid förändring av schemat för barn i allmän förskola som innebär förändrad avgift för att omsorgsbehovet utöver 15 timmar/vecka upphör, är uppsägningstiden 30 dagar.

Vid tillfällig schemaändring, som inte påverkar avgiften, ska ändringen göras i god tid i lärplattformen Vklass.

Schemaändringar för omsorg kvällar, nätter och helger ska meddelas personalen minst fem dagar innan.

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med den 1 september det år barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar/år och erbjuds 15 timmar per vecka under perioden 1 september till den 31 maj. Tiden för placering är 3 timmar och 45 minuter per dag, fyra dagar per vecka. Normaltiden är måndag till torsdag, kl 08.30-12.15. Start- och sluttiden kan förskjutas max 30 minuter för att anpassas till förskolans verksamhet samt för att underlätta för enskilda vårdnadshavare. I undantagsfall kan rektor efter avstämning med verksamhetschefen besluta om att verksamheten erbjuds tre dagar per vecka om barnets och familjens behov och förskolans möjligheter medger det, t.ex. vid långa avstånd.

Läsårstider och lovdagar meddelas inför varje läsår. Allmän förskola är avgiftsfri.

För de barn som deltar i allmän förskola och som därutöver har ett tillsynsbehov ska en reducering av avgiften ske. Barn som har tillsynsbehov erbjuds plats under juni till augusti till ordinarie avgift.

Samma avgiftsreducering som 3-5 åringar i allmän förskola gäller även barn placerade i pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger. Allmän förskola erbjuds inom förskolan och inte inom pedagogisk omsorg eller omsorg kvällar, nätter och helger.

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande har rätt att delta i förskola och pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. Tiden för placering är 3 timmar och 45 minuter per dag, fyra dagar per vecka. Normaltiden är måndag till torsdag, kl 08.30-12.15. Start- och sluttiden kan förskjutas max 30 minuter för att anpassas till förskolans verksamhet samt för att underlätta för enskilda vårdnadshavare. I undantagsfall kan rektor efter avstämning med verksamhetschefen besluta om att verksamheten erbjuds tre dagar per vecka om barnets och familjens behov och förskolans möjligheter medger det, t.ex. vid långa avstånd.

Denna rättighet gäller inte i fritidshemmet och omsorg kvällar, nätter och helger.

Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga för annat barn har rätt att delta i förskola och pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. Om barnet är mellan 3-5 år är utgångspunkten att deltagandet sker inom ramen för allmän förskola (SL 8 kap. §4).

Tiden för placering är 3 timmar och 45 minuter per dag, fyra dagar per vecka. Normaltiden är måndag till torsdag, klockan 08.30-12.15. Start- och sluttiden kan förskjutas max 30 minuter för att anpassas till förskolans verksamhet samt för att underlätta för enskilda vårdnadshavare. I undantagsfall kan rektor efter avstämning med verksamhetschefen besluta om att verksamheten erbjuds tre dagar per vecka om barnets och familjens behov och förskolans möjligheter medger det, t.ex. vid långa avstånd.

Den första månaden efter syskons födelse har barnet rätt att delta i förskola och pedagogisk omsorg 30 timmar per vecka. Tid för placering beslutas i samråd med rektor. Avgift betalas enligt ordinarie taxa.

Denna rättighet gäller inte i fritidshemmet och omsorg kvällar, nätter och helger.

För de barn som har behov av särskilt stöd och som därför har rätt att delta i förskolan enligt skollagen 8 kap. §§ 7, 16, ska deltagandet vara kostnadsfritt 15 timmar per vecka. Rektor beslutar om placeringen. För tillsynsbehov utöver dessa 15 timmar ska avgiften vara densamma som för 3‑5 åringar.

Barn i familjehem betraktas som egna barn och tillämpningsreglerna inklusive avgifter gäller på samma sätt.

Tillfälligt behov av tillsyn på grund av arbete eller studier kan i mån av plats köpas av familjer som normalt inte har placering på fritidshem. Placering sker under den tid eleven normalt har sin skolgång. Kostnaden för tillfällig lovverksamhet är 50 kronor per barn och dag. Ansökan sker via e-tjänst.

Vårdnadshavare ombesörjer själv hämtning och lämning till omsorg kvällar, nätter och helger. Undantag kan förekomma. I samråd mellan vårdnadshavare och rektor för omsorg kvällar, nätter och helger, beslutas om barn eventuellt har rätt till transport mellan förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger.

Helgdagar och kvällar lämnas och hämtas barnet direkt till omsorg kvällar, nätter och helger av vårdnadshavare, inga transporter ordnas.

När barnen bor växelvis ska vårdnadshavarna ha var sin faktura baserad på respektive hushålls inkomster. Den sammantagna avgiften för platsen ska inte överstiga maxtaxan.

Bor barnet växelvis har barnet rätt till placering utifrån respektive vårdnadshavares tillsynsbehov.

Ett barn har rätt till en förskoleplats i kommunen.

Om avgift, trots krav, inte betalats kan avstängning från fortsatt barnomsorg ske. Normala kravåtgärder som lagsökning och utmätning fullföljs oberoende av eventuell avstängning. Avstängningen beslutas av utbildningschefen. Beslut om avstängning fattas inte innan personlig kontakt tagits med familjen. I samråd med kommunens ekonomienhet kan amorteringsplan upprättas. Finns sådan avstängs barnet inte från plats. Avstängningen avser den del som är avgiftsbelagd, avstängning kan inte ske från avgiftsfri allmän förskola.

Innan ny placering görs ska gamla skulder vara betalda eller delbetalning enligt en fastställd amorteringsplan påbörjats.

Om vårdnadshavare vid upprepade tillfällen missköter överenskomna tider för hämtning och lämning eller i övrigt inte följer reglernas bestämmelser, kan avstängning ske.

Plats ska sägas upp 30 dagar i förväg. Avgift betalas 30 dagar efter uppsägningsdatum. Vid förändring av schemat för barn i allmän förskola som innebär förändrad avgift genom att omsorgsbehovet utöver 15 timmar/vecka upphör, är uppsägningstiden 30 dagar.

För debitering för del av månad uttas 1/30 av månadsavgiften per dag.

Då fortsatt tillsynsbehov finns kan uppsägning av plats inte göras under semester, ferieperiod eller vid byte till annan omsorgsform. Om platsen sägs upp och ny placering görs inom tre månader ska avgift betalas under uppehållet.

Nyttjas inte beviljad plats på två månader upphör placeringen.

När barnet övergår från förskola och pedagogisk omsorg till fritidshem ska uppsägning av plats inte göras. Efter sommarsemestern övergår barnet till fritidshemsverksamhet. Avgiften övergår till fritidshemstaxa från 1 augusti.

Öppethållande

Verksamheterna öppnar tidigast kl 6.00 och stänger senast kl 18.30.

Utvecklingsdagar

Personal inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska ha möjlighet till gemensamma utvecklingsdagar varför verksamheterna stänger två dagar per termin. Verksamheterna ska meddela minst två månader innan vilka dagar de håller stängt.

Kan vårdnadshavare absolut inte ordna tillsynen på annat sätt under dessa dagar, ordnas tillsyn inom någon annan del av verksamheten.

Utvecklingsdagarna innebär ingen reducering av avgiften.

Semesterperiod och storhelger

Tillsyn under semesterperioden och storhelger erbjuds de barn som har ett fastställt tillsynsbehov när vårdnadshavare arbetar eller studerar. Förfrågan om behov av tillsyn görs av personalen där barnet är placerat. Det är viktigt att korrekta uppgifter om tillsynsbehov lämnas till personalen där barnet är placerat, så att verksamheten kan dimensioneras rätt. Intyg från arbetsgivare eller utbildningsanordnare kan komma att begäras in.

Under semesterperioden och storhelger reduceras öppethållandet på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Det innebär att det inte är säkert att tillsyn kan erbjudas på den plats där barnet normalt är placerat. I Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar finns alltid någon verksamhet öppen. Från övriga orter kan man hänvisas till plats i närmaste större ort

Förändring av reglerna, med undantag av avgifter, ska beslutas av barn- och utbildningsnämnden minst två månader innan förändringen ska börja gälla. Avgifter fastställs årligen i december månad efter uppgifter från Skolverket om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och högsta avgiftsbelopp per månad.

Förskola, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger, och fritidshemmen leds av en rektor. De ansvarar för områdets pedagogiska verksamhet, personal och ekonomi. Personalen på förskolan är förskollärare och barnskötare och på fritidshemmen främst fritidspedagoger.

Förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshemmet är ett steg i det livslånga lärandet. Tillsammans med förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan skapas en medveten pedagogisk helhet.

I förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem strävar vi efter att skapa kontinuitet i barnets utveckling och i de sociala relationerna.

Utbildningen i förskolan riktar sig till barn från 1 år till och med att de börjar fullgöra skolplikten (vanligtvis i förskoleklass). Förskolans utbildning styrs av skollagen, läroplanen för förskolan, av Skolverkets allmänna råd för förskolan samt barnkonventionen.

Bestämmelser om pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger finns i skollagen (SL 25 kap. §§1-16). För pedagogisk omsorg är även förskolans läroplan och Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg, vägledande.

Fritidshemmens verksamhet styrs av skollagen, läroplan för grundskolan, Skolverkets allmänna råd för fritidshem samt barnkonventionen. Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan, stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten riktar sig till barn från 6 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.