Brandskyddskontroll

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska förutom sotning, även brandskyddskontroll utföras. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister i anläggningen (eldstaden) som kan innebära risk för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister ellerfelaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll.

Det som kontrolleras är hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela eldningsanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Kontrollen sker huvudsakligen okulärt, men vid misstanke om felaktigheter kan kontrollen utökas till med någon form av provning eller mätning.

Brandskyddskontrollen sker med ett intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förerskriver. Beroende på vilken sorts anläggning du har och hur den används är intervallen för brandskyddskontrollen 3 eller 6 år.

Sidan uppdaterades senast: 2019-10-23