Sotning och Brandskyddskontroll

Här har vi samlat allt du behöver veta om sotning, kaminer och eldstäder. På dessa sidor hittar du också viktig information om du vill sota själv och om brandskyddskontroller.

För att en eldningsanläggning ska kunna användas säkert behöver den rengöras från beläggningar (sotas) och kontrolleras regelbundet. Om du vill veta mer om de sotningsfrister som kommunen beslutat så kan du ladda hem dessa som PDF. Du kan även läsa om fristerna för brandskyddskontroll som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat om.

Sota själv

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) har den enskilde rätt att ansöka om medgivande för sotning (rengöring) av egen anläggning. En förutsättning för att man skall få sota själv är att sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Möjligheten att få medgivande gäller endast själva sotningsdelen, brandskyddskontrollen ska utföras av kommunen eller kommunens entreprenör.

För att få medgivande att sota sin egen fastighet måste man bland annat styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett intyg från en genomgången kurs, som Brandskyddsföreningens utbildning om att sota själv eller en studiecirkel med relevant innehåll är exempel på hur man kan styrka sin kunskap.

Den som har medgivande att sota sin egen anläggning ska fylla i en sotningsjournal. Vid brandskyddskontrollen ska denna sotningsjournal visas upp för kommunens brandskyddskontrollant.


Frister för sotning


Frister för sotning ‌


Värme, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna

Typ av panna eller bränsle


Frist


Konventionella pannor som eldas med fast bränsle.


3 ggr/år.


Pannor som eldas med fast bränsle och som har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.


2 ggr/år.


Pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.


1 gång/år.


Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.


3 ggr/år


Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt

överstiger 60 kW.


1 gång/år.


Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannan märkeffekt

uppgår till högst 60 kW.


2 år (vartannat år)


Pannor, oavsett använt bränsleslag, som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.


3 år


(vart 3:e år)


Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Typ av eldstad eller bränsle


Frist


Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.


6 ggr/år.


Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.


1 ggr/år.


Om eldning sker för enskilt hushålls behov kan frister för lokaleldstäder tillämpas


Lokaleldstäder Omfattning av eldning


Frist


Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.


1 gång/år.


Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.*


3 år (vart 3:e år)


Eldstäder som finns i ett fritidshus.**


3 år (vart 3:e år)


Imkanaler i restauranger eller andra större kök Typ av användning


Frist


Imkanaler som betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.


3 ggr/år, fördelas jämnt.


Imkanaler som betjänar kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet samt pizzaugnar och bakugnar.


1 gång/år.

 

Undantag och övergångsbestämmelser

- Undantag från sotning kan medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen.

- Räddningsnämnden kan i enskilt fall, om det finns synnerliga brandskyddsmässiga skäl, besluta om annan frist än ovanstående.

* Eldning i mindre omfattning innebär högst 500 kg normaltorkad ved per år, ca en (1) kubikmeter.

** Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.

Gislaveds kommunen har upphandlat GGVV Sotning, ventilation och energiservice AB för att utföra sotning och brandskyddskontroll. Taxan för detta beslutas av fullmäktige men debiteras av kommunens entreprenör. Nedan kan du se den aktuella taxan och kontaktuppgifter till entreprenören.

Om du har frågor om din sotning kontaktar du i första hand kommunens entreprenör enligt nedan.

Sidan uppdaterades senast: