Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

GGVV Sotning, ventilation och energiservice AB
Telefon växel: 0371-131 80
Skorstensfejarmästare: 0371-141 53
Skicka e-post till sotaren

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Sotning

För att en eldningsanläggning ska kunna användas säkert behöver den rengöras från beläggningar (sotas) och kontrolleras regelbundet

Gislaveds kommunen har upphandlat GGVV Sotning, ventilation och energiservice AB för att utföra sotning och brandskyddskontroll. Taxan för detta beslutas av fullmäktige men debiteras av kommunens entreprenör. Du kan läsa mer om kostnaden för sotning och brandskyddskontroll på GGVVSOT.se

I kontaktrutan längst upp på sidan hittar du kontaktuppgifterna till GGVV Sotning, ventilation och energiservice AB.

Så ofta ska det sotas (sotningsfrister)

Nedan hittar du information om hur ofta som du bör sota dina olika eldningsanlägningar.

Värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna

Tabell för hus ofta det behöver sotas beroende på om du har en värme, varmvatten eller varmlufts- och ångpanna

Typ av panna eller bränsle

Så ofta ska det sotas

Konventionella pannor som ska eldas med fast bränsle

Ska sotas 3 gånger / år

Pannor som eldas med fast bränsle och som har

keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande

konstruktion för, från brandskyddssynpunkt,

effektiv förbränning av bränslet och som är ansluten till ackumulatorankt eller motsvarande anordning

Ska sotas 2 gånger / år.

Pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

1 gång/år

Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

3 ggr/år

Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

1 gång/år

Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannan märkeffekt

uppgår till högst 60 kW


2 år (vartannat år)

Pannor, oavsett använt bränsleslag, som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.

3 år (vart 3:e år)


Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Tabell över hur ofta det ska sotas för köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Typ av eldstad

Så ofta ska det sotas

Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

6 ggr/år

Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

1 gång/år

Om eldning sker för enskilt hushålls behov kan frister för lokaleldstäder tillämpas

Lokaleldstäder

Tabell över hur ofta det ska sotas i lokaleldstäder

Omfattning av eldning

Så här ofta ska det sotas

Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för

uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

1 gång/år

Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.*

3 år (vart 3:e år)

Eldstäder som finns i ett fritidshus.**

3 år (vart 3:e år)

Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Tabell över hur ofta det ska sotas i imkanaler i restaruanger och större kök

Typ av användning

Så här ofta ska det sotas

Imkanaler som betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.

3 ggr/år, fördelas jämnt

Imkanaler som betjänar kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet samt pizzaugnar och bakugnar.

1 gång/år


Undantag och övergångsbestämmelser

  • Undantag från sotning kan medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen.
  • Räddningsnämnden kan i enskilt fall, om det finns synnerliga brandskyddsmässiga skäl, besluta om annan frist än ovanstående.

* Eldning i mindre omfattning innebär högst 500 kg normaltorkad ved per år, ca en (1) kubikmeter.

** Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.

Viktigt inför en sotning eller brandskyddskontroll

Enligt lag om skydd mot olyckor har den enskilde ansvar för att tillträde kan ske vid den aviserade tiden till de anläggningar som ska sotas eller brandskyddskontrolleras. Om inte tillträde kan lämnas så måste besöket utföras vid en annan tidpunkt vilket kan innebära ökad kostnad för dig som fastighetsägare.

Du måste därför inte vara hemma vid besöket men sotaren/teknikern behöver kunna komma in för att utföra arbetet på rätt sätt. Har du inte möjlighet att vara hemma krävs det att man tar kontakt direkt med teknikern/sotaren för att meddela att någon granne kommer att öppna eller hur tillträdet kan lösas.

Se gärna till att täcka för möbler och annat känsligt kring eldstaden för sot kan pysa ut i små partiklar som inte är direkt synliga. Ordna gärna också så att det är framkomligt till eldstaden, för säkerhets skull lägg gärna ut lite tidningar där sotaren skall gå.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att tillträde kan ske på ett säkert sätt och är ansvarig för att rätta till eventuella brister i takskyddsanordningarna. Om brandskyddskontrollanten upptäcker brister i stegar, infästingar eller liknande så rapporteras detta vidare till byggnadsnämnden som kan besluta om föreläggande att åtgärda bristerna.

Som fastighetsägare bör du därför ta för vana att kontrollera följande minst en gång per år:

  • Att marken för lös stege är plan för uppställning eller att den fasta väggstegen inte har skador och känns stabil att klättra på.
  • Glidskyddet för lös stege ska vara väl förankrat i takfoten och inte ha skador. Detta kan du prova genom att hänga stegen i skyddet och sedan försiktigt belasta stegen med din egen vikt, glidskyddet ska då hålla för den belastningen.
  • Stegjärn eller stege på taket behöver vara väl förankrat och inte sitta löst eller ha skador av t ex rost i infästningar eller steg.
  • Om du har en arbetsplattform eller annan anordning vid skorstenen så ska den klara belastningen lika bra som glidskydden och känns väl förankrad.

Har du frågor eller funderingar kan sotaren ge dig råd om takskyddet. Du kan även kontakta en takläggare eller snickare som kan hjälpa dig.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.