Gislaveds kommun logotyp

Avgifter och taxor för bygglov

När du ska bygga behöver du betala en avgift för att söka bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller göra en så kallad anmälan. Du får även betala för kartor och utstakning i samband med att du söker bygglov.

Kostnaden för bygglovet kan påverkas av storleken eller andra förutsättningar. Därför är det svårt att säkert säga exakt vad din bygglovsansökan eller anmälan kommer kosta. Men längst ned på sidan, i tabellen har du några exempel så du får en ungefärlig uppfattning när du planerar ditt bygge.

Vad betalar jag för?

Den som vill bygga nytt, bygga om eller bygga till måste enligt lag ibland ansöka om tillstånd hos kommunen. Tillstånd och beslut kan till exempel gälla detaljplaner och bygglov. Samma lag säger också att kommunen är skyldig att handlägga ansökan. Denna handläggning kräver resurser i form av personal och utrustning. Lagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaden för den handläggningen.

Vad är en taxa?

Taxan är alltså kommunens verktyg för att få täckning för de kostnader som är relaterade till sin myndighetsutövning. Den taxa som gäller beslutas av kommunfullmäktige.

Grundbeloppet ändras varje år

Taxan för vår verksamhet är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det betyder att taxan/prislistan ändras varje år då nytt grundbelopp fastställs med hänsyn till detta index.

Avvikelser mot detaljplan

Om ansökan avviker från detaljplanen blir din bygglovskostnad dyrare. Priset varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Läs mer här om planprocessen.

Återkallad eller avvisad ansökan

Du är alltid betalningsskyldig när du ansökt och beställt någon tjänst, även om beslutet är negativt. Detta gäller om ärendet blivit avvisat, du själv återkallat din ansökan eller om du får ett avslag från oss.

Faktura och betalning

Du får en faktura med posten efter att vi tagit beslut i ditt ärende eller när din beställda karta eller mätning är klar. Det kan ta några veckor innan fakturan kommer.

Sanktionsavgifter

Har du byggt, ändrat eller rivit något utan lov, startat en byggnation utan startbesked eller börjat använda en byggnation utan slutbesked kan detta medföra sanktionsavgifter.

På Boverkets webbsida kan du läsa mer om byggsanktionsavgifter.

Avgifter för bygglov

Byggnadstyp

Storlek i kvadratmeter

Bygglovsavgift i kr

Kartavgift i kr

Utstakning i kr

Nybyggnad av enbostadshus

50-129 m²

Ca. 21 500

Ca: 8 800

Ca: 7 500

Nybyggnad av enbostadshus

130-199 m²

Ca: 28 600

Ca: 8 800

Ca: 7 500

Nybyggnad av enbostadshus

200-299 m²

Ca: 35 700

Ca: 8 800

Ca: 11 300

Nybyggnad av garage/carport

Mindre än 50 m²

Ca: 4 200

Ca: 2 500

0 (om ej nära tomtgräns)

Nybyggnad av garage/carport

Större än 50 m²

Ca: 8 800

Ca: 2500

Ca: 7 500

Tillbyggnad av uterum

Mer än 15 m²

Ca: 4 500

Ca: 2 500

Minde än 50 m²= 0

Mer än 50-99 m²=3 800

Tillbyggnad av enbostadshus

Mindre än 15 m²

Anmälan

Ca: 2 100

Bygglov

Ca: 5 000

Ca: 950

0

Tillbyggnad av enbostadshus

Större än 15 m²

Ca: 8 800

Ca: 2 500

0 (om ej nära gräns)

Takkupa

Per styck

Ca: 3 600

0

0

Mur eller plank vid enbostadshus


Ca: 5 500

Ca: 950

Ca: 1900 vid gränsvisning

Mindre fasadändring enbostadshus

Beror på åtgärden

Ca: 2 900

0

0

Större fasadändring

Beror på åtgärden

Ca: 5 800

0

0

Förhandsbesked


Ca: 6 900

Ca: 525- 950

0

Strandskyddsdispens komplementåtgärder

Exempelvis garage, uthus, friggebod mm

Ca: 6 900

Ca: 525- 950

0

Strandskydd

Enbostadshus

Ca: 13 800

Ca: 525- 950

0

Utdrag ur fastighetskartanCa: 525


*Storlek- avser bruttoarea samt öppen areaAnmälan

Anmälningsavgift

Storlek och anmärkning

Pris i kronor

Anmälan installation av eldstad

1 eldstad

Ca:1 700

Installation av hiss

1 hiss

Ca: 1 700

Anmälan väsentlig ändring av:

  • Ventilation
  • Konstruktion
  • Brandskydd
  • Vattenförsörjning och avlopp
  • Byggnadsverk med särskilt bevarandevärde (mellan 1 000-2 000kr)

Liten åtgärd

Ca: 1 000- 3 600

Anmälan väsentlig ändring av:

  • Ventilation
  • Konstruktion
  • Brandskydd
  • Vattenförsörjning och avlopp
  • Byggnadsverk med särskilt bevarandevärde (se avgifter för bygglov)

Stor åtgärd

Ca: 9 600


Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.