Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt eller bygga om behöver du oftast någon form av bygglov eller en bygganmälan. Vad ska du bygga? Vi hjälper dig!

Hitta snabbt

Altan, uteplats, pool, skärmtak

Läs mer om vad som kräver bygglov, bygglovsanmälan och vad som är bygglovsfritt.

Bryggor och sjöbodar

Information om vad som gäller för att anordna eller flytta bryggor och placera sjöbod.

Bygglovsbefriade åtgärder

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder.

Bygglov steg för steg

Att söka bygglov innebär olika steg, här kan du läsa mer om dem och vilka steg som gäller för dig.

Förhandsbesked

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om nybygge överhuvudtaget är möjligt att bygga.

Kaminer och eldstäder

Läs mer om eldstäder, kaminer och gasolkaminer och hur du på bästa sätt sköter dem.

Kart- och mättjänster

Här kan du beställa kartor och olika typer av mätningsuppdrag.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Du måste alltid söka bygglov om du vill renovera eller bygga om ett hus som är av kulturhistoriskt värde.

Höja eller sänka marknivån

Om du ska höja eller sänka marken inom ett tätbebyggt område kan du behöva marklov.

Ovårdad tomt och olovligt byggande

Ovårdade tomter kan handla om byggnationer som inte färdigställts, skrotupplag, igenväxta tomter eller byggnader som håller på att rasa.

Riva, rivningslov

Här kan du läsa mer om vad som räknas som en rivning och vad som kräver rivningslov.

Staket, plank, mur och häck

Normalt kräver inte staket, häck eller mur något bygglov men det finns vissa undantag

Strandskydd

Här kan du ansöka om strandskyddsdispens samt läsa mer om syftet med strandskydd samt vad du får göra inom ett strandskyddat område

Ritningar

Hos bygg- och miljöavdelningen finns bygglov med tillhörande ritningar för de flesta av husen i Gislaveds kommun.

Sammanhållen bebyggelse

Inom sammanhållen bebyggelse behöver söka bygglov eller göra en anmälan.

Skylt och ljusanordningar

Om du ska sätta upp en skylt inom tätbebyggt område behöver du oftast bygglov.

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

Tillbyggnad, bygga till huset

Om du vill göra ett hus större, behöver du oftast ansöka om bygglov.

Bygga ny villa

Om du vill bygga en ny villa, det vill säga ett nytt en- eller tvåbostadshus, behöver du alltid bygglov.

Avgifter och taxor för bygglov

Här kan du se ungefär vad ditt bygglov kommer kosta.

Balkong

Om du vill bygga en balkong på ett en- eller tvåbostadshus behöver du oftast bygglov.

Installera hiss

Om du ska installera en ny hiss eller göra större ändringar- krävs en bygglovsanmälan.

Ändra dörrar eller fönster på ett hus

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du bygglov om du sätter in ett nytt fönster eller en ny dörr.

Ändra fasad eller tak på ett hus

Fasadändring handlar om att ändra en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller nya fönster och dörrar.

Solceller eller solfångare

Nyheter