Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Kommunens skog

I Gislaveds kommun efterstävar vi att bibehålla och skapa en levande grönstruktur av attraktiva skogar, naturområden och stråk av parkmark. Målsättningen är att skapa goda livsmiljöer för oss invånare och att bevara biologisk mångfald.

Alla invånare, oavsett ålder eller handikapp, ska ha tillgång till ett rikt utbud av olika grönområden för rekreation, avkoppling och naturupplevelser i nära anslutning till bebyggelse, skola och arbete.

Träd – värdefulla och viktiga

Träd är värdefulla på många sätt. De utgör livsmiljö för både vanliga och ovanliga arter av fåglar, insekter, mossor, svampar och lavar. I kommunens ansvar för den byggda miljön ingår att skydda och utveckla biologisk mångfald i tätorter.

Träden i vår omgivning berättar också mycket om oss människor och om våra samhällen både förr och nu. I tätbebyggda områden har träden på kyrkogårdar, i parker och strövområden, längs gator och i privata trädgårdar en estetisk funktion och bidrar till en grönare utomhusmiljö. En grön närmiljö för vardagsrekreation och lek är mycket viktig för människors välbefinnande. Träden ger också skugga, absorberar regnvatten, motverkar erosion, renar luften från skadliga partiklar och dämpar buller.

Nedtagning av träd

Träden kan orsaka problem. Trots trädens alla förtjänster orsakar de ibland problem. De kan försvåra framkomligheten och utgöra hinder vid gräsklippning, snöröjning och sophämtning. Rötter kan växa in i avloppsledningar och förstöra gatubeläggningar. Nedfallande grenar och omkullblåsande träd utgör en säkerhetsrisk för människor och egendom.

Att bevara träd med höga natur- och kulturvärden och ta tillvara de fördelar som träden ger kräver därför samverkan mellan och hänsyn till olika intressen vid planering och skötsel av vår tätortsmiljö.

Det är inte tillåtet att ta ner träd på kommunens mark. Av ansvars- och säkerhetsskäl sköter kommunens personal all nedtagning av träd och röjning av sly, om inte ett avtal har tecknats. Skadade och sjuka träd beskärs eller avverkas så snart det är möjligt. Friska träd tas ned endast i undantagsfall.

Ser du ett skadat eller sjukt träd på kommunal mark som behöver beskäras eller tas ner, var vänlig gör en felanmälan till kommunen.

Ansök om att ta ner träd

Har du önskemål om nedtagning av träd i närheten av din fastighet fyller du i e-tjänsten ansökan om nedtagning av träd.

Skötsel av kommunens skog

Kommunen äger 2 450 hektar skog varav cirka 1 800 hektar är produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs med hänsyn till naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, närboende och kulturmiljö.

En bild på Korallen, kommunens skog

Tekniska avdelningen ansvarar för skötsel av kommunala skogen. Utanför detaljplanelagt område utförs arbetet av SUSAB, Skogsutveckling Syd AB som är upphandlad entreprenör.

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar årligen om grovplan för skogskötsel och den baseras på den upprättade skogsbruksplanen.

Målsättningen för skogen

  • Principen för skogsförvaltningen är att det ska skötas hållbart och långsiktigt och inte för ekonomiskt vinning.
  • Intäkter ifrån skogen ska användas till åtgärder för skogsvård, exempelvis röjning, gallring, plantering, dikning och skogsvägar.
  • Intäkterna skall även täcka kostnader och för att göra skogen tillgänglig för rekreation, exempelvis tillsyn, stigar, grillplatser, spänger och skyltning.
  • Den ska vara av en variationsrik natur som ger ett glädjerikt och högt utnyttjande av kommunens invånare.
  • Marken ägs även för att möjliggöra samhällsutbyggnad.
  • Ska skötas enligt certifieringskraven för PEFC och FSC ® FSC-C010666.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.