Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Naturområden, naturreservat

I kommunen finns nio naturreservat med skiftande karaktär. Det finns även andra vackra naturområden som till exempel Bolmenområdet.

Att vandra i skog och mark är balsam för själen. Här kan du uppleva tystnaden och lugnet långt från vardagens stress. I naturreservaten kan du se många intressanta växter och djur och har du riktig tur kanske du kan få se Smålands sällsynta landskapsblomma linnean.

Tänk på att naturreservaten är skyddade områden med särskilt värdefulla miljöer och arter. Var därför noga med att följa de bestämmelser som finns för dig som besökare.

Här kan du läsa mer om de olika naturreservaten som finns i kommunen

Nordväst om Anderstorp ligger ett av södra Sveriges största och mest värdefulla myrmarksområden - Anderstorps stormosse. Naturreservatet är nästan 2000 hektar stort och har ett rikt fågelliv med bland annat flera häckande vadarfåglar. På vissa myrholmar finns riktigt gammal barrskog och på mossen växer dvärgbjörk.

Under andra världskriget bröt man torv på mossen som avvattnades genom många diken. Under 2010-2015 pågick ett restaureringsprojekt som syftade till att återställa mossen till ett mer naturligt tillstånd. Inom ramen för projektet byggdes även anläggningar för besökare, såsom parkeringsplats och fågeltorn.

Från Henja by löper en grusad väg norrut, över mossen, fram till Ekenäs - en sträcka på ca 3,5 km. Vägen har rustats upp, delvis med hjälp av LONA-bidrag, och är avsedd för gång- och cykeltrafik. Mitt på mossen finns en rastplats intill vägen.

Länsstyrelsens information om naturreservatet Anderstorps Stormosse

Anderstorps stormosse 

Den nordvästra delen av Bolmen, Sveriges tionde största sjö och den största i södra Sverige, ligger i Gislaveds kommun. Från Sunnaryds färjeläge kan du åka linjefärja över till Bolmsö som är den största ön i Bolmen. Bolmen är av riksintresse för rörligt friluftsliv, yrkesfiske och skydd av fiskstam. Omgivningarna runt Bolmen är ett gammalt kulturområde, och lämningar finns från både från sten-, brons- och järnåldern. Namnet kommer från ett gammalt fornsvenskt ord som betyder "stor".

Gästbrygga med badplats

Strax norr om färjeläget ligger småbåtshamnen Kårehamn där det också finns en gästbrygga samt en badplats. Bästa badplatsen är nog i alla fall den som ligger på Bolmsö. Där kan du sitta på den sluttande stranden och titta ut över sjön och dess fågel- och båtliv.

Paddla kanot i Bolmen

Att paddla i Bolmen är mycket fint, en del av kanotleden Lagaleden går igenom sjön. Antalet öar i Bolmen är hela 365 stycken. Det finns alltså gott om öar att göra strandhugg vid för att bada, sola eller studera det rika djurlivet.

Information om färjan till Bolmsö och tidtabeller

Smålands sjörike

Kårenhamn

Naturreservatet Draven ligger ca 10 km norr om Sunnaryds färjeläge vid sjön Bolmen och är ett av Sveriges intressantaste fågelområden.

Sjön har restaurerats för att återfå sin karaktär av slättsjö med översvämningar i gammalt kulturlandskap. Den är nu en viktig häckningsplats för en lång rad fåglar, främst änder och vadare. Bland de mest kända är sångsvanen, som började häcka här redan 1958. Andra arter som setts vid Draven är trana, grågås, rödbena med flera.

Vid sjön finns två stycken fågeltorn vilket underlättar för dig som vill fågelskåda. Vill man gå runt delar av eller hela sjön finns en spångad led att gå på.

Länsstyrelsens information om naturreservat Draven

Draven

Nissan rinner fram genom mjuka jordlager som lätt undermineras och gör så att landskapet förändras. Därför förändras åns utseende och lopp ständigt. Det är dessa förändringar av Nissan som skapat landskapet vid Ettö.

Ettösjön och Svartviken är två vikar som nu har stillastående vatten men som tidigare ingått i den strömmande ån.
 
Ettö har ett öppet och frodigt deltalandskap med hagar, stränder och ängar. Större delen av reservatet består av öppen löväng med björkar och enar. Området väster om Svartvik utgörs dock av barrblandskog. Längs Nissan finns al och hägg, längst i norr inslag av gran och tall.

Området översvämmas nästan varje vår, då Nissan sköljer upp näringsrikt vatten över den näringsfattiga sandjorden. Hela området betas vilket innebär att här frodas en intressant och rik flora. Ängsmarken hålls också öppen genom slåtter och röjning.

Ettö naturreservat inrättades 1970. Arealen är ca 15 ha. Det är beläget utmed riksväg 26 (Nissastigen) nära Hestra. Parkeringsplats finns strax norr om reservatet.

Länsstyrelsens information om naturreservatet Ettö

Ettö

Fegenområdet i kommunens sydvästligaste hörn erbjuder fantastiska möjligheter till fina naturupplevelser.

Rik fågel- och fiskfauna

Fegen är ett naturreservat med särskilda fågelskyddsområden. Här kan du bland annat se fiskgjuse, gråtrut, enkelbeckasin och drillsnäppa. I sjön finns även en artrik fiskfauna, där den mest intressanta är vårsiklöjan. Vårsiklöjan i Fegen är ett av mycket få kända bestånd i världen och är akut utrotningshotad. I sjön lever även minst 16 andra fiskarter. I naturreservaten finns även flera arter av fladdermöss. Fegen är även ett riksintresse för friliftsliv. I naturreservatet Fegen är det beträdnadsförbud inom vissa områden under vår och sommar.

Sandviks kyrka

Sandviks kyrka ligger på en udde i sjön och är en mycket populär vigselkyrka tack vare dess vackra läge. På Sandön utanför Sandviks kyrka finns rester av befästningsvallar som är minnen från de många gränskrigen med Danmark som utspelade sig i forna tider.

Vandra vid Fegen

Både vandringsleden Gislavedsleden och cykelleden GG-leden går i kanten av området. GG-leden - Gislaved, Gnosjö - går genom hela Gislaveds kommun och grannkommunen Gnosjö. Gislavedsleden (80km) går i västra kanten av kommunen från Hallandsgränsen, Kinnared i söder, till Isaberg i norr.

Länsstyrelsens information om naturreservatet Fegen.

Visit Fegen

Fegen fiskevårdsområdesförening

Fegen

I utkanten av Gislaved finns en anlagd våtmark i anslutning till reningsverket. Området har blivit ett mycket populärt strövområde då det går en motionsslinga på närmare 3 kilometer rakt genom våtmarken. Vid våtmarken finns ett rikt fågelliv som lockar många fågelskådare.

Första gången det kom på tal om att anlägga en våtmark var i början på 1990-talet. En utredning startades som skulle beskriva vilka konsekvenser anläggningen skulle få och fem år senare presenterades projektidéen. Efter att ha sökt miljötillstånd kom så arbetet igång i slutet av 2004 då delar av mossen grävdes ur där vattnet skulle finnas. Våtmarken är idag 18 hektar och håller närmare 200.000 kubikmeter vatten. Vattendjupet ligger på mellan 0,6 meter till 2,5 meter.

Läs mer om Västbo fågelklubb

Gislaveds våtmark

Isaberg är en urbergskulle i Nissans dalgång intill Hestra. Toppen höjer sig 310 meter över havet och den dominerande naturtypen är barrskog. Från toppen har man en milsvid utsikt över Nissans dalgång och det sjörika landskapet. Isaberg är sedan 1968 skyddat som naturreservat, området är även utpekat som riksintresse för friluftsliv. I området finns flera markerade vandringsleder varav en del sträcker sig långt utanför reservatet. I Isaberg finns södra Sveriges största vintersportanläggning.

Länsstyrelsens information om Isabergs naturreservat.

Läs mer om Isaberg Mountain Resort

Isaberg

Nennesmo naturreservat är beläget ca 2 km sydväst om Nennesmo by, mellan Anderstorp och Reftele. Nennesmo är en talldominerad gammelskog som en gång i tiden varit sjöbotten under Fornbolmen.

Idag utgörs området till största delen av fastmark med barrblandskog, men det finns även kärr- och mossmarker. En stor del av tallskogen är upp till 300 år gammal och det saknas nästan helt tallar som är yngre än 100 år. Mellan tallarna finns det 100-200-årig gran och det finns relativt mycket död ved i olika nedbrytningsstadier.

Området begränsas i öster, norr och söder av Ängån och genom området går en strövstig till en rastplats med eldstad.

Området blev naturreservat 2017, men har tidigare varit stiftreservat under Växjö stift. Den större delen av det 84,4 hektar stora området är klassat som ett Natura 2000-område.

Länsstyrelsen information om Nennesmo naturreservat

Nessebo

Sandseboskogen är ett tallskogsområde där flera ovanliga mossor och svampar trivs. I området har hittats arter som trivs i gamla tallskogar såsom dropptaggsvamp, jättemusseron och garnlav. De äldsta tallarna är ca 150 år gamla. I de fuktiga granskogarna förekommer kattfotslav, stor revmossa och vedtrappmossa. Tjäder, orre, skogssnäppa, enkelbeckasin och spillkråka är några av de fågelarter som har noterats. 

Naturreservatet bildades 2017 och är 113 hektar stort. Syftet med reservatet är att bevara de olika skogsmiljöerna med barrskog, mosse och bäckmiljöer och den biologiska mångfalden, särskilt svampar och skogsfågel, knuten till dessa naturtyper. Syftet är också att ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv.

Sandseboskogen ligger söder om sjön Rakalven, öster om Stengårdhultasjön, i den nordöstra delen av kommunen.

Länsstyrelsens information om reservatet Sandseboskogen

Sandseboskogen

Öster om Valdshult i den norra delen av kommunen ligger Svinhultsåsen - kommunens minsta naturreservat. Det knappt 2 hektar stora området består av ett bergstup med omgivande granskog. Reservatet bildades 1970 för att skydda häckande berguv. Några berguvar häckar inte längre på Svinhultsåsen - däremot korpar. I naturreservatet finns även ovanliga vedsvampar.

Länsstyrelsens information om naturreservatet Svinhultsåsen

Svinhultsåsen

Öster om Nissan, ca 5 km norr om Smålandsstenar i den södra delen av kommunen, ligger Villstad kyrkby. Utöver en mycket vacker natur finns också flera sevärda byggnader och andra lämningar från olika tider. I området finns bland annat flera gravfält från järnåldern.

I kyrkan, byggd efter 1700-talsritningar, finns i den norra muren rester efter 1100-talets kyrka som var byggd i romansk stil.

I området finns också kyrkstallar från 1850-talet där kyrkobesökarna satte in sina hästar under gudstjänsten.

Andra intressanta och vackra byggnader är den stora röda prästgården, klockaregården och två stycken skolhus, ett från 1847 och ett från 1925.

Länsstyrelsens information om naturvårdsområdet Villstad kyrkby

Läs mer om Villstads hembygdsförening

Viltstads kyrkby

Värö är en liten ö i Algustorpasjön i närheten av naturreservatet Ettö. Naturen på Ettö och Värö skiljer mycket sig åt. Då Ettö har ett öppet och frodigt landskap är Värö mer slutet och kärvt.

På Värö finns det småländska skogslandskapet koncentrerat på en liten yta. Trots sin litenhet finns här såväl ren gran- och tallskog som lövskog och blandskog. Ön är uppbyggd av sten och grus under den stora inlandsisen för 10 000- 15 000 år sedan. I söder finns en mäktig tallskog med höga 100-åriga träd - en riktig "pelarsal". Genom planteringar har också utländska trädslag införts på vissa ställen. Ön är ganska kuperad med branta åsar och sluttar på sina ställen ganska brant ned i Algustorpasjön.

Linnéan som är Smålands landskapsblomma växer på norra delen av Värö.

Värö naturreservat inrättades 1979. Arealen är ca 5,5 ha. Det är beläget utmed riksväg 26 (Nissastigen) nära Hestra.

Till Värö kommer man med roddbåt. Båtar finns att hyra på Isabergs fritidsby.

Länsstyrelsens information om naturreservatet Värö.

Läs mer om Isaberg Mountain Resort

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.