Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Naturvård

Kommunen har en viktig roll för att värna om den lokala naturen och göra den tillgänglig. Skötsel, vård och fysisk planering av hur kommunens mark- och vattenområden ska användas är en viktig del av naturvårdsarbetet i kommunen.

Praktisk naturvård sker genom skötsel av tätortsnära skogar och parkområden, kalkning av våtmarker, sjöar och vattendrag samt genom olika typer av restaureringsarbeten i vatten. Det kan till exempel handla om att återskapa vandringsvägar eller lekområden för fisk. Via kommunen kan du söka bidrag för ett natur- eller vattenvårdsprojekt.

LONA - lokala naturvårdssatsningen

Sök stöd till naturvård och vattenvård hos Länsstyrelsen

Bidrag för lokala naturvårdssatsningar, LONA

Bidraget söks hos länsstyrelsen och ges till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad. Det är kommunen som söker bidraget, men projektet kan initieras och drivas av föreningar och privatpersoner. Ta kontakt med kommunen om du är intresserad av ett LONA-projekt.

Bidrag för lokala vattenvårdsprojekt, LOVA

Bidraget ger stöd till åtgärder som rör exempelvis övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder.

Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söva LOVA-bidrag. Detsamma gäller för kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte. Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

Läs mer om LONA/LOVA på Länsstyrelsens hemsida

Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv. Följande LONA-projekt pågår i kommunen just nu.

Naturkartan Gislaved

Syftet med projektet är att samla och tillgängliggöra information om kommunens rika friluftsliv och vackra natur med hjälp av modern teknik. Genom att tillgängliggöra information på ett attraktivt och lättillgängligt sätt, anpassat för dagens smarta mobiltelefoner, hoppas vi att ännu fler ska upptäcka och ta del av alla de positiva naturupplevelser som finns i närområdet.

Klicka här för att utforska naturkartan.

Restaurering Dysjön

Dysjön är en liten sjö i Flinteryd i den sydvästra delen av kommunen. Sjön är idag till stora delar starkt igenväxt och det finns bara en liten del öppet vatten kvar. Markägarna vid sjön har en ambition om att restaurera sjön tillbaka till en fungerande sjö och våtmark. För att kunna göra detta så behöver en förstudie över vilka förutsättningar som finns, i vilken omfattning och med vilken teknik som sjön ska restaureras.

Stora Segerstad pollineringsprojekt

I projektet ska vi lyfta fram vikten av pollinatörer, och hur man genom att odla eller gynna vissa växter kan bidra till bättre förutsättningar för dessa insekter. I projektet ska ett antal olika växter planteras centralt inom området. Dessa växter ska vara särskilt utvalda för att gynna pollinerande insekter. Skyltar ska sättas upp och ett informationsmaterial ska tas fram både digitalt och som folder.

Våtmark Mängsbo

Projektet avser att anlägga en våtmark i Mängsbo. Området är idag en fuktig betesmark i de norra delarna av byn som gränsar till omgivande skogsmark och bybebyggelse och jordbruksmark. Avsikten är att skapa en grund våtmark i de centrala delarna av betesmarken för att ge öppna vattenytor och öka den biologiska mångfalden.

Våtmarker Signelsö

Ägaren till Västergården i Signelsö avser att förändra jordbruksproduktion på gården i och detta sammanhang också stärka inslagen av biologisk mångfald genom att anlägga flera mindre våtmarker i befintlig åker- och betesmark.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.