Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Vilda djur som stör eller orsakar skada

Ibland orsakar vilda djur problem eller skador när de kommer in i tätorterna. De skyttar kommunen har avtal med kan i vissa fall erbjuda hjälp.

Vad menas med skadedjur eller ohyra?

I lagstiftning förekommer de båda begreppen skadedjur eller ohyra med i stort sett samma betydelse och används allmänt för att beskriva samma problem. Det finns ingen definition exakt vilka djur som är skadedjur eller ohyra utan kan vara alla djur som kan innebära en skada på egendom eller som kan innebära, obehag en hälsorisk för människor. Exempel är råttor, möss, vägglöss, kackerlackor, mjölmott, pälsängrar, fågelkvalster med flera.

Fastighetsägarens ansvar

Miljöbalken 9 kap. 9 § anger att en bostad ska vara fri från skadedjur. Fastighetsägaren ska ha egenkontroll enligt miljöbalken. Det innebär att förekomsten av skadedjur ska förebyggas, kontrolleras och vid behov åtgärdas. I sitt egenkontrollprogram ska fastighetsägaren ha rutiner för detta. Det skadedjursavtal som en fastighetsägare har med en skadedjursfirma innebär inte att fastighetsägaren har delegerat bort sitt ansvar enligt miljöbalken. Ett skadedjursavtal täcker normalt sett inte in de krav på förebyggande åtgärder, uppföljning, kontroll och information som finns enligt miljöbalken.

Fastighetsägaren ska ha informerat de boende vad som ska göras vid upptäckt av skadedjur.

Nyttjanderättshavarens ansvar

Den boende har ett ansvar att nyttja sin bostad på ett sätt så att skadedjur och ohyra inte kan spridas. Det kan till exempel handla om att informera fastighetsägaren när skadedjur upptäcks, förvara mat på rätt sätt och att samarbeta vid saneringar.

Kommunens ansvar

Bygg- och miljönämnden har ansvaret för tillsyn av flerbostadshus och kan kontrollera att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar uppfyller miljöbalkens krav att alla bostäder ska vara fria från skadedjur. Miljöenhetens uppgift är både att kontrollera att gällande bestämmelser följs och att ge råd och stöd till fastighetsägare. Tillsynen kan bedrivas genom inspektion på plats och genom granskning av olika dokument.

Förebygga skadedjursangrepp

Det finns många olika sätt att själv förebygga förekomst av skadedjur utan att använda bekämpningsmedel. Det är viktigt med kunskap om hur skadedjuret i fråga lever, vad de äter och var de kan förekomma. Skadedjur trivs inte på platser där de inte är skyddade eller som används ofta vilket innebär att det är på skyddade platser man främst då och då bör ha uppsikt om de kan förekomma. En viktig förebyggande åtgärd är att se till att skadedjuren inte kan komma åt mat eller annat som de gärna angriper. Livsmedel som till exempel mjöl, gryn och nötter kan skyddas i täta förpackningar. Att hålla rent från rester av livsmedel är en viktig förebyggande åtgärd.

Det är viktigt att förhindra att skadedjur kan komma in bostaden eller byggnaden. Det är bra att kontrollera varor, bohag eller bagage innan man tar in dem i bostaden. Rått- och mussäkring med tillräckligt tätt stålnät eller att på annat sätt täta springor och öppningar är ett effektivt sätt att förhindra att de kan komma in.

Kontakta en skadedjursfirma

Har man fått in skadedjur i bostaden kan det vara bäst att kontakta en skadedjursfirma för råd och för professionell hjälp med bland annat bekämpningsmedel. I de flesta fall finns redan ett bekämpningsavtal med en skadedjursfirma som antingen är kopplat till en fastighets- eller villahemförsäkring eller via ett direktavtal. Ta reda på vad som gäller i ditt fall och hur du kontaktar skadedjursfirman.

Mer information om ohyra och utvärtesparasiter kan du läsa om på folkhälsomyndighetens webbplats.
Läs också Kemikalieinspektionens information om vägglöss och andra skadedjur.

Bekämpningsmedel

För vissa bekämpningsmedel mot skadedjur finns det krav på användartillstånd för att få använda dem. Folkhälsomyndigheten utfärdar användartillstånd för bekämpningsmedel som tillhör klass 1 So och klass 1 SoX.

Djur som skapar besvär i samhället

Det finns djur som ibland skapar besvär inne i samhället. Det kan vara måsar, råttor eller kaniner. Det bästa är att förebygga problemen och varje fastighetsägare är ansvarig för det arbetet. När det gäller allmänna platser är det kommunen som har ansvaret.

Kommunskyttar

Ibland finns det behov av skyddsjakt, jakt för att förebygga och förhindra skador från vilda djur. Ett antal skyttar har rätt att skjuta i detaljplanelagt område, vilket är ungefär samma sak som tätbebyggt område. Dessa skyttar kallas kommunskyttar. När det finns en fara för människors hälsa som inte kan knytas till en enskild fastighetsägare kan kommunskyttarna, på uppdrag av kommunen, bekämpa de djur som orsakar olägenhet.

Kommunskyttarna är inte anställda av kommunen. Deras arbete är ideellt och de har rätt att ta ut en ersättning för varje uppdrag de gör. Vid varje uppdrag görs en bedömning av vad som kan göras med tanke på säkerhet och jakttider.

Kommunens service till fastighetsägare

Du som fastighetsägare kan anlita en kommunskytt mot betalning. Har du problem med djur på din fastighet, kontakta vårt kontaktcenter för hjälp och rådgivning.

Att mata änder i parken

Att mata änder i tätbebyggelse leder till problem för fåglar, människa och miljö. Änder bosätter sig vid platsen och förstör vegetationen och det blir mycket avföring. Råttor och andra skadedjur lockas till platsen där mat slängs ut och det blir en skräpig plats. Dessutom slutar änderna leta egen föda.

Tänk på att:

  • Änder är flyttfåglar men på grund av utfodringen flyttar de inte under vinterhalvåret.
  • Undvik att mata fåglarna med bröd. De blir mätta men brödet innehåller inte den näring fåglarna behöver. Ge istället frön eller frukt.
  • Mata inte på marken utan kasta ut frön eller frukt i vattnet.
  • Mata endast med begränsade mängder för att bibehålla fåglarnas naturliga beteenden.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.