Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är vägledande i hur kommunen vill använda mark och vatten. Här kan du läsa om den översiktsplanen som gäller nu och olika tillägg till den.

Gislaveds kommuns översiktsplan

Gislaveds kommuns översiktsplan ÖP16 omfattar hela kommunens yta. Till den finns flera tillägg som gäller för olika avgränsade geografiska områden (fördjupningar) och ämnesområden (tematiska tillägg).

Här kan du ta del av gällande översiktplan och fördjupningar.

Här kan du läsa om pågående översiktsplanering.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är en vision för kommunens framtida utveckling av mark och vatten och fungerar som vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut. Planen är också ett instrument för dialogen mellan stat och kommun om riksintressenas innebörd och avgränsning.

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en gällande översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och anger användningen av mark och vatten på lång sikt. Översiktsplanen kan också fördjupas för delar av kommunen, även kallat fördjupning av översiktsplanen (FÖP).

Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda men är betydelsefull eftersom att den ger en helhetsbild av den utveckling kommunen vill verka för. Översiktsplanen utgör ett viktigt beslutsunderlag inte bara vid kommunens planläggning och tillståndsprövning av till exempel bygglov, utan också när andra myndigheter ska fatta beslut i ärenden där miljöbalkens eller plan- och bygglagens bestämmelser ska tillämpas.

Överklagan

Eftersom en översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i den överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Kontinuerling planering med planeringsstrategi

Eftersom översiktsplanen formulerar kommunens strategi för den fortsatta utvecklingen är det viktigt att den är aktuell. Den bör kontinuerligt omarbetas i takt med att förutsättningar inom kommunen förändras och nya kunskapsunderlag tas fram. Översiktsplanen ska därför ses över varje mandatperiod och reslutatet ska redovisas i en planeringsstrategi.

Planeringsstrategin ska tala om vad kommunen ska fokusera på i kommande översiktsplanering och om det finns delar av översiktsplanen som behöver ändras.

Kommunfullmäktige ska anta en ny planeringsstrategi under de första två åren efter ett ordinarie val. Kommunens första planeringsstrategi ska antas senast september 2024.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.