Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Föreningsbidrag, fritid- och kulturföreningar

Här hittar du information om olika bidrag och regler för barn- och ungdomsföreningar inom fritid, folkhälsa och kultur.

Bidrag inom fritid

Barn- och ungdomsföreningar som är bidragsberättigade kan söka de olika bidragsarterna inom fritid.

Fritid- och folkhälsonämndens normer för kommunala bidrag ungdomsföreningar Pdf, 370.4 kB.

Bidrag inom kultur

Föreningar och studieförbund kan söka kulturbidrag i form av verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag eller projektbidrag.

Kulturnämndens normer för kommunala bidrag till kulturföreningar Pdf, 275.9 kB.

Verksamhetsbidrag ges till föreningar och studieförbund som har kontinuerlig verksamhet. Arrangemangsbidrag eller projektbidrag kan sökas för enskilda arrangemang eller projekt.

Normer för kommunala bidrag, Fritidsföreningar

Föreningslivet är viktigt i vår kommun. Människors deltagande i föreningslivet bidrar till ett rikt idrotts- och fritidsliv, som ger en bättre folkhälsa och ökar känslan av delaktighet i ett socialt sammanhang.

Genom föreningslivets former lär man sig de demokratiska spelreglerna. Gislaveds kommun stödjer detta genom bidrag till föreningar och deras verksamhet.

Nationella lagar och förordningar

Barnkonventionen vann laga kraft den 1 januari 2020. Därför har barns rättigheter högsta prioritering i kommunens bidragsregler, handläggning och beslut om bidrag till föreningar.

Agenda 2030 är FN:s 17 globala utvecklingsmål, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Sveriges regering har skrivit under agendan och ansvarar för det svenska genomförandet.

Gislaveds kommun arbetar för en hållbar utveckling, därför är det naturligt att även integrera Agenda 2030 i kommunens verksamheter.

Behandling av personuppgifter – GDPR

Personuppgifter i Föreningsportalen behöver sparas för att kunna hantera ansökningar och bokningar. Gislaveds kommun tillämpar integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Uppgifterna sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet enligt Personuppgiftslag (1998:204). Vid eventuell arkivhållning av personuppgifter efter avslutat uppdrag följer kommunen de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskyddslagen, arkivlagen och offentlighetsprincipen.

I föreningslivet bedrivs idag ett aktivt värdegrundsarbete. Genom att ta fram en gemensam värdegrund för bidragsberättigad verksamhet vill samhällsutvecklingsnämnden synliggöra och stimulera det värdegrundsarbete som bedrivs inom det lokala föreningslivet.

Bidragsberättigade föreningar ska aktivt arbeta för att uppfylla punkterna här nedan:

 • Föreningens verksamhet ska vila på en demokratisk grund och bedrivas i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
 • Föreningens verksamhet riktad till barn och unga ska utgå från barnkonventionen och alltid se till barn och ungas bästa och lika värde.
 • Föreningen ska arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Jämlikhet innebär att alla oavsett etnicitet, sexualitet, kulturell och social tillhörighet, politisk eller religiös åsikt och funktionsvariation ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan olika kön. Framförallt handlar detta om att alla människor, oavsett kön, könsidentitet eller könuttryck ska bli bemötta med respekt och samma sociala ställning.
 • Föreningen ska arbeta för delaktighet och inflytande. Den enskilde individen ska ha möjlighet att ha insyn i och kunna påverka verksamhetens utformning. Alla medlemmar, oavsett ålder, ska kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på.
 • Föreningen ska arbeta för mångfald och inkludering. Alla ska känna sig välkomna. Det innebär bland annat att arbeta aktivt för fysisk och social tillgänglighet och mot strukturer som står i vägen för jämlika förhållanden och lika möjligheter att delta. Inkludering är en kontinuerlig förändringsprocess.
 • Användandet av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) bidrar till människors ohälsa och ökad otrygghet i samhället. Bidragsberättigad förening ska ha ett drog- och mobbing förebyggande förhållningssätt.

I Gislaveds kommun är föreningslivet öppet, demokratiskt och könsneutralt, där alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund.

Hos samhällsutvecklingsnämnden i Gislaveds kommun kan ideella ungdomsföreningar och funktionsvariationsföreningar i kommunen söka bidrag.

En ungdomsförening definieras som en förening som bedriver huvudsaklig verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 – 25 år. När en förening uppfyller ställda kriterier kan föreningen ansöka och bli godkänd som en bidragsberättigad förening.

Förening som godkänns som bidragsberättigad förening erhåller kommunalt bidrag tidigast tre (3) månader efter godkänt beslutsdatum. Befintlig förening som inte längre uppfyller bidragskraven kommer att underkännas som bidragsberättigad förening. För att åter godkännas krävs en förnyad ansökan.

 1. Föreningen ska ha kommunen som hemort och vara verksam i Gislaveds kommun
 2. Bidrag kan endast sökas av huvudföreningens styrelse, ej av sektioner eller avdelningar
 3. Föreningen måste uppfylla följande villkor:
  a) Ska vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer,

  b) Förening får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiv attityd till någon form av diskriminering, mobbing, våld, rasism eller bruk av alkohol och andra droger,

  c) Ska ha en vald styrelse,

  d) Ska kunna redovisa minst tio (10) aktiva medlemmar i åldern 7 – 25 år

  e) Ska ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och uttagen medlemsavgift (den som erhåller medlemskap av tillfällig karaktär såsom bingomedlem, supportermedlem eller liknande, räknas inte som medlem)

  f) Ska ha ett organisationsnummer och bankkonto eller plus/bankgiro i föreningens namn

  g) Ska vara registrerad hos fritid- och folkhälsoförvaltningen
 4. Föreningen måste ha stadgar som är antagna av årsmötet, samt vara ansluten till en riksorganisation där sådan finns
 5. Om föreningen beviljats bidrag och har skulder till Gislaveds kommun, äger kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas
 6. Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till föreningar som med motsvarande ändamål erhållet bidrag av skattemedlen från annan kommunal nämnd eller motsvarande. Förening som är godkänd av fritid- och folkhälsonämnden får inte söka bidrag från annan kommunal nämnd
 7. Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper, protokoll och övriga handlingar till förfogande på ett sätt som fritid- och folkhälsonämnden bestämmer
 8. Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra att bidraget reduceras alternativt uteblir helt. Samhällsutvecklingsnämnden kommer i sådana fall att ta ställning till om kommunen kräver återbetalning av felaktigt erhållna bidrag samt om föreningen skall stängas av som bidragsberättigad förening

Bidragskontroll och uppföljning sker via stickprover.

Om synnerliga skäl förekommer kan det göras avsteg från reglerna, då krävs ett politiskt beslut.

Ansökan

 • Alla bidrag söks via Föreningsportalen (IT System) via kommunens hemsida
 • Förening som inkommer med ansökan för sent riskerar att bli utan bidrag
 • Bidrag kan endast sökas av huvudföreningen

 • Ekonomiska föreningar
 • Fackliga föreningar
 • Skol- och föräldraföreningar
 • Pensionärsföreningar
 • Politiska föreningar
 • Studieförbund
 • Handelsföreningar
 • Intresseföreningar

Kommunalt bidrag kan beviljas i följande bidragsart:

 1. Startbidrag, nystartad förening kan söka startbidrag när som helst under året.
 2. Grundbidrag, för etablerade föreningar, söks senast 15 mars.
 3. Verksamhetsbidrag funktionsvariationsföreningar, söks senast 15 mars.
 4. Lokalt aktivitetsbidrag, söks senast 25 februari (för perioden 1 juli – 31 december), söks senast 25 augusti (för perioden 1 januari – 30 juni)
 5. Anläggningsbidrag, söks senast 15 mars
 6. Investeringsbidrag
  * Litet investeringsbidrag (avser ansökningar upp till 100 000 kronor) kan sökas året runt,
  * Stort investeringsbidrag (avser ansökningar över 100 000 kronor) söks senast 1 november, hanteras av fritid- och folkhälsonämnden i december.
 7. Ledarutbildningsbidrag, söks senast sextio (60) dagar efter avslutad utbildning/kurs.
 8. Nämndens förfogande, kan sökas när som helst under året.

Kommunfullmäktige antar detta dokument. Bilaga, Bestämmelser för ungdomsföreningar äger fritid- och folkhälsonämnden rätt att göra mindre justeringar i.

Endast nystartade föreningar kan ansöka om startbidrag. Ansökan skickas till avdelningen fritid- och folkhälsa på avsedd blankett. Detta kan göras när som helst under året. Föreningen som uppfyller kriterier i allmänna bestämmelser samt arbetar efter kommunens värdegrund erhåller 5 000 kronor i startbidrag.

Föreningen skall bedriva kontinuerlig aktivitet/verksamhet för barn- och ungdomar i ålder 7 – 25 år. Vid förhyrning i kommunal idrottsanläggning får föreningen den subventionerade taxan tre (3) månader efter godkännande.

Till ansökan ska bifogas, stadgar, årsmötesprotokoll och kontobevis från bank.

Samhällsutvecklingsnämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bidragsbestämmelser samt arbetar efter kommunens värdegrund, erhåller ett årligt grundbidrag med 3 000 kronor efter ansökan.

Föreningen måste ha minst tio (10) aktiva medlemmar i åldern 7 – 25 år samt årligen redovisa minst 100 deltagaraktiviteter med medlemmar i samma ålder för att vara fortsatt bidragsberättigad. Föreningar som föregående år inte uppfyllde 100 deltagaraktiviteter erhåller inget bidrag.

Föreningen skall bedriva kontinuerlig aktivitet/verksamhet för barn- och ungdomar i ålder 7 – 25 år för att vara godkänd som bidragsberättigad.

Om föreningen inte uppfyller ställda krav och trillar ur som bidragsberättigad föreningen, utgår nytt beviljat bidrag tre (3) månader från den dag föreningen åter godkänns. Vid förhyrning i kommunal idrottsanläggning får föreningen den subventionerade taxan tre (3) månader efter godkännande.

Grundbidrag är grunden för att kunna söka andra bidragsarter hos fritid- och folkhälsonämnden.

Ansökan görs via Föreningsportalen (IT System) via kommunens hemsida och ska vara fritid- och folkhälsonämnden tillhandla senast 15 mars varje år. Till ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, årsmötesprotokoll samt revisionsberättelse. Samhällsutvecklingsnämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bidragsbestämmelser (punkt 3 E i allmänna bestämmelser, ålder 0 – 99 år), samt arbetar efter kommunens värdegrund, erhåller ett årligt verksamhetsbidrag.

Bidraget räknas för endast medlemmar med funktionsvariation med 140 kronor/medlem. Endast medlemmar bosatta i Gislaveds kommun får medräknas.

Om föreningen inte uppfyller ställda krav och trillar ur som bidragsberättigad föreningen, utgår beviljat bidrag tre (3) månader från den dag föreningen åter godkänns. Vid förhyrning i kommunal idrottsanläggning får föreningen den subventionerade taxan tre (3) månader efter godkännande.

Funktionsvariationsföreningar kan endast ansöka om verksamhetsbidrag.

Ansökan görs via Föreningsportalen (IT System) via kommunens hemsida och ska vara samhällsutvecklingsnämnden tillhandla senast 15 mars varje år. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, årsmötesprotokoll samt revisionsberättelse.

Funktionsvariationsföreningar kan endast ansöka om denna bidragsart.

Samhällsutvecklingsnämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

Det kommunala aktivitetsbidraget söker föreningen i Föreningsportalen (IT- system), via Gislaveds kommuns hemsida. Denna bidragsart kan endast sökas av föreningar som beviljats bidrag för Grundbidrag/Startbidrag.

Detta gäller för det kommunala aktivitetsbidraget

 • Åldersgränsen för det kommunala aktivitetsbidraget är 7 – 25 år (räknas det år man fyller).
 • En godkänd grupp består av minst tre (3) deltagare i åldern 7-25 år.
 • Antalet deltagare i angivna åldern i sammankomsten = antalet deltagaraktiviteter.
 • Föreningen ska ha genomfört minst 100 deltagaraktiviteter på ett år.
 • En sammankomst ska vara ledarledd, pågå minst sextio (60) minuter, aktiviteten ska vara planerad och innehålla gemensam samling och avslutning.
 • En deltagare kan bara generera bidrag vid en sammankomst per dygn och förening.
 • Fullständiga personnummer krävs för aktivitetsbidraget.
 • Storleken på bidraget bestäms på grundval av kommunens totalbelopp och antalet deltagaraktiviteter.
 • Arrangör av tävling eller liknande kan bara tillgodoräkna sig bidrag för deltagare från den egna föreningen.

Begränsningar – Följande aktiviteter får inte räknas:

 • Fester, läxläsning, firande av högtid, religiösa sammankomster, religiösa aktiviteter så som koran-, bibel-, eller andra studier, entrébelagda arrangemang och matcher, verksamheter inom skolans ram och studiecirklar är inte godkända aktiviteter.

Ansökan om aktivitetsbidrag ska göras via Föreningsportalen, idrottsföreningar kan via IdrottOnline exportera kommunfil till Föreningsportalen. Manual för att skapa kommunfil

Övriga föreningar ska göra sin närvarorapportering i Föreningsportalen.

Aktivitetsbidrag för perioden 1 januari – 30 juni ansöks senast 25 augusti

Aktivitetsbidrag för perioden 1 juli – 31 december ansöks senast 25 februari

Bidraget betalas ut i mars och september. Samhällsutvecklingsnämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

Anläggningsbidraget har två olika delar, lokalbidrag till hyrda lokaler och driftbidrag till föreningsägda anläggningar.

Syftet med anläggningsbidraget är att stödja föreningar som äger eller hyr en anläggning/lokal som fritid- och folkhälsonämnden bedömer som viktig för kommunen eller föreningen.

Villkor för att söka anlägggningsbidrag:

 • Föreningen ska vara bidragsberättigad
 • Föreningen ska ha redovisat min 100 deltagaraktiviteter (aktivitetsbidrag) föregående år.
 • Föreningen ska hålla anläggningen/ lokalen i gott skick.
 • Anläggningen/lokalen ska vara godkänd enligt aktuella myndighetskrav, såsom obligatorisk ventilationskontroll (OVK), brandskydd, etc.
 • Kontrakt på anläggningen/lokalen ska löpa på minst tre (3) år.
 • Anläggningen/lokalen ska vara alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaksfri.
 • Anläggningen/lokalen ska vara förenlig med föreningens verksamhet enligt föreningens stadgar.

Anläggningen/lokalen ska vara godkänd av samhällsutvecklingsnämnden och ligga i Gislaveds kommun. För hyra av match/träningstider i samhällsutvecklingsnämndens lokaler utgår inget bidrag.

Det är föreningen som har ansvar för att anmäla en lokalförhyrning/föreningsägd anläggning samt eventuella justeringar i befintlig lokal, skriftligt till samhällsutvecklingsnämnden, så snart det är aktuellt. I ansökan för lokaler som föreningen hyr, ska ritning samt hyreskontrakt/avi bifogas.

Bidraget reduceras enligt en trappa. Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år. Utbetalning sker enligt följande:


Beräkningstrappa:

Erhållet bidrag i %

För 100-250 deltagaraktiviteter

20 %

251-500 deltagaraktiviteter

40 %

501-750 deltagaraktiviteter

60 %

751-1 000 deltagaraktiviteter

80 %

1001- deltagaraktiviteter

100 %

Skytte-, och motorföreningar har en koefficient på 1,5 som används för beräkning av anläggningsbidraget.

Ansökan görs via Föreningsportalen (IT System) via kommunens hemsida och ska vara samhällsutvecklingsnämnden tillhandla senast 15 mars.

Utbetalning av bidrag

Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år.

Lokalbidrag till hyrda lokaler

Föreningar som har en förhyrning av lokal ska styrkas med gällande hyreskontrakt. För att lokalbidrag ska beviljas ska samhällsutvecklingsnämnden ha godkänt såväl förhyrningen av lokal som lokalkostnad. För tillfällig/säsongsvis förhyrning i lokaler utgår inget lokalbidrag.

Lokalbidraget utgår med 210 kronor per bidragsberättigad medlem och år. Maximalt lokalbidrag är dock 75 % av hyreskostnaden. Lägsta variabel väljs. Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning och el. För lokalkostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra former av arrangemang utgår ej lokalbidrag.

Driftbidrag till föreningsägda anläggningar

Föreningar som äger egna anläggningar kan erhålla kommunalt driftbidrag. Bidraget avser att täcka del av kostnaderna för drift, underhåll och renovering.

Samhällsutvecklingsnämndenprövar varje särskilt fall.


A-C

Idrottsplatser - idrottshallar

Bidrag

A1.

Fotbollsplan gräs 11-manna
(90 – 120 m x 45 – 90 m)

37 500 kronor

A2.

Fotbollsplan gräs 7-manna
(60 – 80 m x 35 – 50 m)

16 000 kronor

A3.

Fotbollsplan gräs 5-manna (20 m x 40 m)

10 000 kronor

A4.

Fotbollshall min. 70 x 40 m eller motsvarande

56 000 kronor

A5.

Fotbollshall min 38 x 30 m eller motsvarande

34 000 kronor

A6.

Belysning fotbollsplan utomhus, min 100 lux

7 500 kronor

A7.

Allaktivitetshall minst 75 x 50 m (inkl. padel)

33 000 kronor

B1.

Friidrottsanläggning komplett med löpar-,
kast- och hoppbanor.

120 000 kronor

C1.

Tennisbana med grusbeläggning

5 700 kronor/bana

C2.

Tennisbana med asfalt- eller gummibeläggning

2 300 kronor/bana

C3.

Tennishall

29 000 kronor

C4.

Padelbana inomhus

3 000 kronor/bana

C5.

Padelbana utomhus

3 000 kronor/bana

C6.

Beachvolleyplan

3 000 kronor/plan


D

Lokaler

Bidrag

D1.

Omklädningsrum på idrottsanläggning med dusch
och värme, max 300 kvm

210 kronor/kvm

D2.

Verksamhets/klubblokalytor 1 – 100 kvm
101 – 200 kvm
201 – kvm

150 kronor/kvm
72 kronor/kvm
0 kronor/kvm


E

Golf

Bidrag

E1.

Golfbana, minst 18-hålsbana, Golfbanan ska vara
godkänd för tävlingsspel av Svenska golfförbundet

77 000 kronor


F

Rid-, och hundsport

Bidrag

F1

Ridhus (endast manegen) max 2 000 kvm

50 kronor/kvm

F2

Paddock/tävlingsbana, enligt SKR måttbok

12 000 kronor/bana

F3

Stallbyggnad, max 500 kvm/byggnad

60 kronor/kvm

F4

Anläggning för Brukshundklubb, inkluderar övriga normbidrag

 12 000 kronor


G

Motionsspår och leder

Bidrag

G1.

Elljusspår, max 2 500 m och minimum 1 000 m

5 kronor/meter

G2.

Skidspårning elljusspår, max 2 500 m

7 kronor/meter

G3.

MTB-leder, max 2 500 m

 4 kronor/meter


H

Skytteanläggningar

Bidrag

H1.

Pistol

4 800 kronor/hall

H2.

Luftgevärs/Luftpistol

3 100 kronor/hall

H3.

Korthål

2 600 kronor/hall

H4.

Västbo Skyttecenter

 37 000 kronor

Villkor: Banorna ska vara godkända av polis och kommunala myndigheter. Detta ska föreningen kunna styrka

i

Övriga anläggningar/lokaler
(EFA, Ett-för-allt-bidrag)
inkl. omklädningsrum, verksamhets/klubblokal

Bidrag

i1

Speedwayanläggning, godkänd för nationella tävlingar
(inkl. Gocartbana)

110 000 kr

i2

Motorcrossbana godkänd för nationella tävlingar
minst Klass B

77 000 kr

i3

Judolokal, Gyllengården

35 000 kr

i4

Karatelokal, Gamla gummifabriken

25 000 kr

i5

Styrketräningslokal, Idrottsvägen 1, Anderstorp

40 000 kr

i6

Danslokal (Bruksmagasinet)

25 000 kr

i7

Kartalliansen avsätts årligen till framställning av kartor

126 000 kr

Det finns två investeringsbidrag, stort investeringsbidrag och litet investeringsbidrag.

Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt nyinköp/leasing av maskiner och inventarier för skötsel av anläggning.

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag. Föreningen kan också ansöka om investeringsbidrag som är nödvändig för verksamhetens utövande.

Bidrag till personlig utrustning såsom hjälmar, bollar, västar klubbor med mera-, administrativ- samt köksutrustning, beviljas ej.

Föreningen är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter.

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp.

Behöver investeringen göras innan beslut, ska kontakt ske med fritidskontoret@gislaved.se

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar ska medfölja ansökan. Vid speciella projekt kan frivilligt arbete värderas med 250 kronor/tim. Detta ska specificeras speciellt.

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för, samt nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej används inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

Litet investeringsbidrag avser ansökningar upp till

100 000 kronor.

Ansöks via Föreningsportalen (IT-system), via kommunens hemsida, bidraget hanteras vanligen på nästkommande samhällsutvecklingsnämnden. Beviljat bidrag betalas med högst 60 % av redovisad kostnad.

Stort investeringsbidrag avser ansökningar på

100 000 kronor eller högre.

Ansöks via Föreningsportalen (IT-system), via kommunens hemsida och ska vara samhällsutvecklingsnämnden tillhandla senast 1 november.

Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år med högst 60 % av redovisad kostnad. (Gräsklippare beviljas bidrag med högst 40 % av redovisad kostnad)

Samhällsutvecklingsnämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

Ledarutbildningsbidrag är avsett att stödja föreningars utbildning av ledare och styrelsefunktionärer. Bidrag utgår till kurser och utbildningar arrangerade av riks-, distrikt eller lokalorganisation.

 • Endagarskurs skall omfatta minst fyra (4) kurstimmar.
 • Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 550 kronor/deltagare.
 • Tvådagarskurs skall omfatta minst åtta (8) kurstimmar.
 • Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 800 kronor/deltagare.
 • Tredagarskurs skall omfatta minst tolv (12) kurstimmar.
 • Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1000 kronor/deltagare.
 • Fyrdagarskurs skall omfatta minst sexton (16) kurstimmar.
 • Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1 300 kronor/deltagare.
 • Veckokurs skall omfatta minst tjugo (20) kurstimmar fördelade på minst fem (5) dagar.

Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1 500 kronor/deltagare. Bidragsberättigad föreningen disponerar totalt 150 kronor per bidragsberättigad medlem, dock högst 20 000 kronor per förening och budgetår. Studiecirklar, konferenser och läger är ej bidragsberättigade.

För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna kan bidrag utgå efter prövning av samhällsutvecklingsnämnden. Föreningar som avser att göra en speciell satsning på ledarutbildning bör kontakta fritid- och folkhälsoförvaltningen.

Bidragsansökan skall kompletteras med kvitto på erlagd kursavgift, ansökan via Föreningsportalen (IT System) via kommunens hemsida och ska vara samhällsutvecklingsnämnden tillhandla senast sextio (60) dagar efter utbildningens/kursens avslut.

Samhällsutvecklingsnämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

Denna bidragsform är avsedd att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. Prövning av dessa ansökningar sker av samhällsutvecklingsnämnden i varje enskilt fall.

Ansökan om bidrag ur nämndens förfogande sker via Föreningsportalen (IT system) via kommunens hemsida och kan sökas när som under året. Ärendet hanteras på nästkommande sammanträde.

För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag eller lämna redovisning som samhällsutvecklingsnämndenkräver.

Beviljat bidrag från Nämndens förfogande kan användas senast ett år efter bidragsbeslutet. I de fall ett beviljat bidrag ej används inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

Inledning

Föreningslivet är viktigt i vår kommun. Människors deltagande i föreningslivet bidrar till ett rikt idrotts- och fritidsliv, som ger en bättre folkhälsa och ökar känslan av delaktighet i ett socialt sammanhang.

Genom föreningslivets former lär man sig de demokratiska spelreglerna. Gislaveds kommun stödjer detta genom bidrag till föreningar och deras verksamhet.

Nationella lagar och förordningar

Barnkonventionen vann laga kraft den 1 januari 2020. Därför har barns rättigheter högsta prioritering i kommunens bidragsregler, handläggning och beslut om bidrag till föreningar.

Agenda 2030 är FN:s 17 globala utvecklingsmål, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Sveriges regering har skrivit under agendan och ansvarar för det svenska genomförandet.

Gislaveds kommun arbetar för en hållbar utveckling, därför är det naturligt att även integrera Agenda 2030 i kommunens verksamheter.

Behandling av personuppgifter – GDPR

Personuppgifter i Föreningsportalen behöver sparas för att kunna hantera ansökningar och bokningar. Gislaveds kommun tillämpar integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Uppgifterna sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet enligt Personuppgiftslag (1998:204). Vid eventuell arkivhållning av personuppgifter efter avslutat uppdrag följer kommunen de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskyddslagen, arkivlagen och offentlighetsprincipen.

Värdegrund

I föreningslivet bedrivs idag ett aktivt värdegrundsarbete. Genom att ta fram en gemensam värdegrund för bidragsberättigad verksamhet vill fritid- och folkhälsonämnden synliggöra och stimulera det värdegrundsarbete som bedrivs inom det lokala föreningslivet.

Bidragsberättigade föreningar ska aktivt arbeta för att uppfylla punkterna här nedan:

 • Föreningens verksamhet ska vila på en demokratisk grund och bedrivas i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
 • Föreningens verksamhet riktad till barn och unga ska utgå från barnkonventionen och alltid se till barn och ungas bästa och lika värde.
 • Föreningen ska arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Jämlikhet innebär att alla oavsett etnicitet, sexualitet, kulturell och social tillhörighet, politisk eller religiös åsikt och funktionsvariation ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan olika kön. Framförallt handlar detta om att alla människor, oavsett kön, könsidentitet eller könuttryck ska bli bemötta med respekt och samma sociala ställning.
 • Föreningen ska arbeta för delaktighet och inflytande. Den enskilde individen ska ha möjlighet att ha insyn i och kunna påverka verksamhetens utformning. Alla medlemmar, oavsett ålder, ska kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på.
 • Föreningen ska arbeta för mångfald och inkludering. Alla ska känna sig välkomna. Det innebär bland annat att arbeta aktivt för fysisk och social tillgänglighet och mot strukturer som står i vägen för jämlika förhållanden och lika möjligheter att delta. Inkludering är en kontinuerlig förändringsprocess.
 • Användandet av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) bidrar till människors ohälsa och ökad otrygghet i samhället. Bidragsberättigad förening ska ha ett drog- och mobbing förebyggande förhållningssätt.

Allmänna bestämmelser

I Gislaveds kommun är föreningslivet öppet, demokratiskt och könsneutralt, där alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund.

Hos fritid- och folkhälsonämnden i Gislaveds kommun kan ideella ungdomsföreningar och funktionsvariationsföreningar i kommunen söka bidrag.

En ungdomsförening definieras som en förening som bedriver huvudsaklig verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 – 25 år. När en förening uppfyller ställda kriterier kan föreningen ansöka och bli godkänd som en bidragsberättigad förening.

Förening som godkänns som bidragsberättigad förening erhåller kommunalt bidrag tidigast tre (3) månader efter godkänt beslutsdatum. Befintlig förening som inte längre uppfyller bidragskraven kommer att underkännas som bidragsberättigad förening. För att åter godkännas krävs en förnyad ansökan.

 1. Föreningen ska ha kommunen som hemort och vara verksam i Gislaveds kommun
 2. Bidrag kan endast sökas av huvudföreningens styrelse, ej av sektioner eller avdelningar
 3. Föreningen måste uppfylla följande villkor:
  a) Ska vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer,
  b) Förening får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiv attityd till någon form av diskriminering, mobbing, våld, rasism eller bruk av alkohol och andra droger,
  c) Ska ha en vald styrelse,
  d) Ska kunna redovisa minst tio (10) aktiva medlemmar i åldern 7 – 25 år
  e) Ska ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och uttagen medlemsavgift (den som erhåller medlemskap av tillfällig karaktär såsom bingomedlem, supportermedlem eller liknande, räknas inte som medlem)
  f) Ska ha ett organisationsnummer och bankkonto eller plus/bankgiro i föreningens namn
  g) Ska vara registrerad hos fritid- och folkhälsoförvaltningen
 4. Föreningen måste ha stadgar som är antagna av årsmötet, samt vara ansluten till en riksorganisation där sådan finns
 5. Om föreningen beviljats bidrag och har skulder till Gislaveds kommun, äger kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas
 6. Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till föreningar som med motsvarande ändamål erhållet bidrag av skattemedlen från annan kommunal nämnd eller motsvarande. Förening som är godkänd av fritid- och folkhälsonämnden får inte söka bidrag från annan kommunal nämnd
 7. Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper, protokoll och övriga handlingar till förfogande på ett sätt som fritid- och folkhälsonämnden bestämmer
 8. Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra att bidraget reduceras alternativt uteblir helt. Fritid- och folkhälsonämnden kommer i sådana fall att ta ställning till om kommunen kräver återbetalning av felaktigt erhållna bidrag samt om föreningen skall stängas av som bidragsberättigad förening

Bidragskontroll och uppföljning sker via stickprover.

Om synnerliga skäl förekommer kan det göras avsteg från reglerna, då krävs ett politiskt beslut.

Följande föreningar kan inte söka bidrag:

 • Ekonomiska föreningar
 • Fackliga föreningar
 • Skol- och föräldraföreningar
 • Pensionärsföreningar
 • Politiska föreningar
 • Studieförbund
 • Handelsföreningar
 • Intresseföreningar

Bidragsarter

Kommunalt bidrag kan beviljas i följande bidragsart:

 1. Startbidrag, nystartad förening kan söka startbidrag när som helst under året.
 2. Grundbidrag, för etablerade föreningar, söks senast 15 mars.
 3. Verksamhetsbidrag funktionsvariationsföreningar, söks senast 15 mars.
 4. Lokalt aktivitetsbidrag, söks senast 25 februari (för perioden 1 juli – 31 december), söks senast 25 augusti (för perioden 1 januari – 30 juni)
 5. Anläggningsbidrag, söks senast 15 mars
 6. Investeringsbidrag
  — Litet investeringsbidrag (avser ansökningar upp till 100 000 kronor) kan sökas året runt.
  — Stort investeringsbidrag (avser ansökningar över 100 000 kronor) söks senast 1 november, hanteras av fritid- och folkhälsonämnden i december.
 7. Ledarutbildningsbidrag, söks senast sextio (60) dagar efter avslutad utbildning/kurs.
 8. Fritid- och folkhälsonämndens förfogande, kan sökas när som helst under året.

Kommunfullmäktige antar detta dokument. Bilaga, Bestämmelser för ungdomsföreningar äger fritid- och folkhälsonämnden rätt att göra mindre justeringar i.

1. Startbidrag

Endast nystartade föreningar kan ansöka om startbidrag. Ansökan skickas till fritid- och folkhälsförvaltningen på avsedd blankett. Detta kan göras när som helst under året. Föreningen som uppfyller kriterier i allmänna bestämmelser samt arbetar efter kommunens värdegrund erhåller 5 000 kronor i startbidrag.

Föreningen skall bedriva kontinuerlig aktivitet/verksamhet för barn- och ungdomar i ålder 7–25 år. Vid förhyrning i kommunal idrottsanläggning får föreningen den subventionerade taxan tre (3) månader efter godkännande.

Till ansökan ska bifogas, stadgar, årsmötesprotokoll och kontobevis från bank.

Fritid- och folkhälsonämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

2. Grundbidrag ungdomsföreningar

Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bidragsbestämmelser samt arbetar efter kommunens värdegrund, erhåller ett årligt grundbidrag med 3 000 kronor efter ansökan.

Föreningen måste ha minst tio (10) aktiva medlemmar i åldern 7 – 25 år samt årligen redovisa minst 100 deltagaraktiviteter med medlemmar i samma ålder för att vara fortsatt bidragsberättigad. Föreningar som föregående år inte uppfyllde 100 deltagaraktiviteter erhåller inget bidrag.

Föreningen skall bedriva kontinuerlig aktivitet/verksamhet för barn- och ungdomar i ålder 7–25 år för att vara godkänd som bidragsberättigad.

Om föreningen inte uppfyller ställda krav och trillar ur som bidragsberättigad föreningen, utgår nytt beviljat bidrag tre (3) månader från den dag föreningen åter godkänns. Vid förhyrning i kommunal idrottsanläggning får föreningen den subventionerade taxan tre (3) månader efter godkännande.

Grundbidrag är grunden för att kunna söka andra bidragsarter hos fritid- och folkhälsonämnden.

Ansökan görs via Föreningsportalen (IT System) via kommunens hemsida och ska vara fritid- och folkhälsonämnden tillhandla senast 15 mars varje år. Till ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, årsmötesprotokoll samt revisionsberättelse. Fritid- och folkhälsonämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

3. Verksamhetsbidrag funktionsvariationsföreningar

Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bidragsbestämmelser (punkt 3 E i allmänna bestämmelser, ålder 0 – 99 år), samt arbetar efter kommunens värdegrund, erhåller ett årligt verksamhetsbidrag.

Bidraget räknas för endast medlemmar med funktionsvariation med 140 kronor/medlem. Endast medlemmar bosatta i Gislaveds kommun får medräknas.

Om föreningen inte uppfyller ställda krav och trillar ur som bidragsberättigad föreningen, utgår beviljat bidrag tre (3) månader från den dag föreningen åter godkänns. Vid förhyrning i kommunal idrottsanläggning får föreningen den subventionerade taxan tre (3) månader efter godkännande.

Funktionsvariationsföreningar kan endast ansöka om verksamhetsbidrag.

Ansökan görs via Föreningsportalen (IT System) via kommunens hemsida och ska vara fritid- och folkhälsonämnden tillhandla senast 15 mars varje år. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, årsmötesprotokoll samt revisionsberättelse.

Funktionsvariationsföreningar kan endast ansöka om denna bidragsart.

Fritid- och folkhälsonämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

4. Lokalt aktivitetsbidrag ungdomsföreningar

Det kommunala aktivitetsbidraget söker föreningen i Föreningsportalen (IT- system), via Gislaveds kommuns hemsida. Denna bidragsart kan endast sökas av föreningar som beviljats bidrag för Grundbidrag/Startbidrag.

Detta gäller för det kommunala aktivitetsbidraget

 • Åldersgränsen för det kommunala aktivitetsbidraget är 7 – 25 år (räknas det år man fyller).
 • En godkänd grupp består av minst tre (3) deltagare i åldern 7-25 år.
 • Antalet deltagare i angivna åldern i sammankomsten = antalet deltagaraktiviteter.
 • Föreningen ska ha genomfört minst 100 deltagaraktiviteter på ett år.
 • En sammankomst ska vara ledarledd, pågå minst sextio (60) minuter, aktiviteten ska vara planerad och innehålla gemensam samling och avslutning.
 • En deltagare kan bara generera bidrag vid en sammankomst per dygn och förening.
 • Fullständiga personnummer krävs för aktivitetsbidraget.
 • Storleken på bidraget bestäms på grundval av kommunens totalbelopp och antalet deltagaraktiviteter.
 • Arrangör av tävling eller liknande kan bara tillgodoräkna sig bidrag för deltagare från den egna föreningen.

Begränsningar – Följande aktiviteter får inte räknas:

 • Fester, läxläsning, firande av högtid, religiösa sammankomster, religiösa aktiviteter så som koran-, bibel-, eller andra studier, entrébelagda arrangemang och matcher, verksamheter inom skolans ram och studiecirklar är inte godkända aktiviteter.

Ansökan om aktivitetsbidrag ska göras via Föreningsportalen, idrottsföreningar kan via IdrottOnline exportera kommunfil till Föreningsportalen.

Övriga föreningar ska göra sin närvarorapportering i Föreningsportalen.

Aktivitetsbidrag för perioden 1 januari–30 juni ansöks senast 25 augusti

Aktivitetsbidrag för perioden 1 juli–31 december ansöks senast 25 februari

Bidraget betalas ut i mars och september. Fritid- och folkhälsonämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

5. Anläggningsbidrag

Anläggningsbidraget har två olika delar, lokalbidrag till hyrda lokaler och driftbidrag till föreningsägda anläggningar.

Syftet med anläggningsbidraget är att stödja föreningar som äger eller hyr en anläggning/lokal som fritid- och folkhälsonämnden bedömer som viktig för kommunen eller föreningen.

Villkor för att söka anlägggningsbidrag:

 • Föreningen ska vara bidragsberättigad
 • Föreningen ska ha redovisat min 100 deltagaraktiviteter (aktivitetsbidrag) föregående år.
 • Föreningen ska hålla anläggningen/ lokalen i gott skick.
 • Anläggningen/lokalen ska vara godkänd enligt aktuella myndighetskrav, såsom obligatorisk ventilationskontroll (OVK), brandskydd, etc.
 • Kontrakt på anläggningen/lokalen ska löpa på minst tre (3) år.
 • Anläggningen/lokalen ska vara alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaksfri.
 • Anläggningen/lokalen ska vara förenlig med föreningens verksamhet enligt föreningens stadgar.

Anläggningen/lokalen ska vara godkänd av fritid- och folkhälsonämnden och ligga i Gislaveds kommun. För hyra av match/träningstider i fritid- och folkhälsonämndens lokaler utgår inget bidrag.

Det är föreningen som har ansvar för att anmäla en lokalförhyrning/föreningsägd anläggning samt eventuella justeringar i befintlig lokal, skriftligt till fritid- och folkhälsonämnden, så snart det är aktuellt. I ansökan för lokaler som föreningen hyr, ska ritning samt hyreskontrakt/avi bifogas.

Bidraget reduceras enligt en trappa. Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år. Utbetalning sker enligt följande:

Skriv tabellbeskrivning här
Beräkningstrappa:

Erhållet bidrag i %

För 100-250 deltagaraktiviteter

20%

250-500 deltagaraktiviteter

40%

501-750 deltagaraktiviteter

60%

751-1000 deltagaraktiviteter

80%

1001- deltagaraktiviteter

100%

Skytte-, och motorföreningar har en koefficient på 1,5 som

används för beräkning av anläggningsbidraget.


Ansökan görs via Föreningsportalen (IT System) via kommunens hemsida och ska vara fritid- och folkhälsonämnden tillhandla senast 15 mars.

Utbetalning av bidrag

Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år.

Lokalbidrag till hyrda lokaler

Föreningar som har en förhyrning av lokal ska styrkas med gällande hyreskontrakt. För att lokalbidrag ska beviljas ska fritid- och folkhälsonämnden ha godkänt såväl förhyrningen av lokal som lokalkostnad. För tillfällig/säsongsvis förhyrning i lokaler utgår inget lokalbidrag.

Lokalbidraget utgår med 210 kronor per bidragsberättigad medlem och år. Maximalt lokalbidrag är dock 75 % av hyreskostnaden. Lägsta variabel väljs. Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning och el. För lokalkostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra former av arrangemang utgår ej lokalbidrag.

Driftbidrag till föreningsägda anläggningar

Föreningar som äger egna anläggningar kan erhålla kommunalt driftbidrag. Bidraget avser att täcka del av kostnaderna för drift, underhåll och renovering.

Fritid- och folkhälsonämnden prövar varje särskilt fall.

6. Investeringsbidrag

Det finns två investeringsbidrag, stort investeringsbidrag och litet investeringsbidrag.

Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt nyinköp/leasing av maskiner och inventarier för skötsel av anläggning.

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd leasingavgift vara lika stor som investeringsbidraget som beviljats. För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag. Föreningen kan också ansöka om investeringsbidrag som är nödvändig för verksamhetens utövande.

Bidrag till personlig utrustning såsom hjälmar, bollar, västar klubbor med mera-, administrativ- samt köksutrustning, beviljas ej.

Föreningen är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter.

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp.

Behöver investeringen göras innan beslut, ska kontakt ske med fritidsnamnden@gislaved.se

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar ska medfölja ansökan. Vid speciella projekt kan frivilligt arbete värderas med 250 kronor/tim. Detta ska specificeras speciellt.

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för, samt nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej används inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

Litet investeringsbidrag avser ansökningar upp till 100 000 kronor.

Ansöks via Föreningsportalen (IT-system), via kommunens hemsida, bidraget hanteras vanligen på nästkommande fritid- och folkhälsonämnd. Beviljat bidrag betalas med högst 60 % av redovisad kostnad.

Stort investeringsbidrag avser ansökningar på 100 000 kronor eller högre.

Ansöks via Föreningsportalen (IT-system), via kommunens hemsida och ska vara fritid- och folkhälsonämnden tillhandla senast 1 november.

Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år med högst 60 % av redovisad kostnad. (Gräsklippare beviljas bidrag med högst 40 % av redovisad kostnad)

Fritid- och folkhälsonämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

7. Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag är avsett att stödja föreningars utbildning av ledare och styrelsefunktionärer. Bidrag utgår till kurser och utbildningar arrangerade av riks-, distrikt eller lokalorganisation.

 • Endagarskurs skall omfatta minst fyra (4) kurstimmar.
 • Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 550 kronor/deltagare.
 • Tvådagarskurs skall omfatta minst åtta (8) kurstimmar.
 • Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 800 kronor/deltagare.
 • Tredagarskurs skall omfatta minst tolv (12) kurstimmar.
 • Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1000 kronor/deltagare.
 • Fyrdagarskurs skall omfatta minst sexton (16) kurstimmar.
 • Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1 300 kronor/deltagare.
 • Veckokurs skall omfatta minst tjugo (20) kurstimmar fördelade på minst fem (5) dagar.

Bidrag utgår med kurskostnaden, dock max 1 500 kronor/deltagare. Bidragsberättigad föreningen disponerar totalt 150 kronor per bidragsberättigad medlem, dock högst 20 000 kronor per förening och budgetår. Studiecirklar, konferenser och läger är ej bidragsberättigade.

För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna kan bidrag utgå efter prövning av fritid- och folkhälsonämnden. Föreningar som avser att göra en speciell satsning på ledarutbildning bör kontakta fritid- och folkhälsoförvaltningen.

Bidragsansökan skall kompletteras med kvitto på erlagd kursavgift, ansökan via Föreningsportalen (IT System) via kommunens hemsida och ska vara fritid- och folkhälsonämnden tillhandla senast sextio (60) dagar efter utbildningens/kursens avslut.

Fritid- och folkhälsonämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa bestämmelser.

8. Fritid- och folkhälsonämndens förfogande

Denna bidragsform är avsedd att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. Prövning av dessa ansökningar sker av fritid- och folkhälsonämnden i varje enskilt fall.

Ansökan om bidrag ur fritid- och folkhälsonämndens förfogande sker via Föreningsportalen (IT system) via kommunens hemsida och kan sökas när som under året. Ärendet hanteras på nästkommande sammanträde.

För att kunna erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag eller lämna redovisning som fritid- och folkhälsonämnden kräver.

Beviljat bidrag från Fritid- och folkhälsonämndens förfogande kan användas senast ett år efter bidragsbeslutet. I de fall ett beviljat bidrag ej används inom föreskriven tid återtages bidraget automatiskt till kommunen.

Normer för kommunala bidrag, Kulturföreningar

En kulturförening definieras som en ideell förening vars huvudsyfte är att
bedriva verksamhet inom ett eller flera av följande kulturområden: dans,
musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, litteratur samt
museum och kulturarv.

En förening som uppfyller ställda kriterier kan ansöka om och bli godkänd som bidragsberättigad kulturförening. Föreningen kan då ansökan om ett årligt verksamhetsbidrag. En nybildad förening måste bedriva verksamhet i minst sex (6) månader innan den kan bli godkänd och bidragsberättigad.


1. Bidragssökande förening ska vara hemmahörande (säte) i Gislaveds
kommun och bedriva verksamhet inom kulturområdet.

2. Bidrag kan bara sökas av huvudföreningens styrelse, inte av sektion eller avdelning.

3. Förening måste uppfylla följande villkor:

a) Ska vara öppen för alla och vara uppbyggd enligt demokratiska principer.

b) Ska ha vald styrelse och antagna stadgar.

c) Ska kunna redovisa minst tio (10) aktiva medlemmar som betalt medlemsavgift.

d) Är huvuddelen av medlemmarna barn eller ungdomar krävs en antagen drog- och mobbingpolicy.

e) Ska ha konto eller giro i föreningens namn.

f) Ska vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation när sådan finns

g) Ska ha en fungerande e-postadress till en företrädare för föreningen eller e-postadress knuten till föreningen. Föreningen ansvarar för uppdatering av dessa uppgifter i kommunens föreningsregister.

4. För lämnade uppgifter i bidragsansökan ansvarar genom underskrift den eller de personer som föreningen utsett att teckna föreningens firma.

5. Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd kan inte få bidrag från samhällsutvecklingsnämnden för samma verksamhet eller ändamål.

6. Förening vars ändamål är att stödja kulturinstitution/förening så kallad stödförening är inte bidragsberättigad.

7. Ansökan om bidrag ska göras på via Föreningsportalen. Till ansökan om verksamhetsbidrag ska årligen bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse, samt verksamhetsplan och budget för bidragsåret.

8. Ny förening eller förening som inte erhållit bidrag under de senaste tre (3) åren ska bifoga medlemsmatrikel, föreningens stadgar och protokoll från då föreningen bildades, alternativt senaste årsmötesprotokoll. I protokollet ska det framgå att och när stadgarna antagits.

9. Förening som erhållit bidrag är skyldig att ställa räkenskapshandlingar, revisionshandlingar och medlemsmatrikel till förfogande för kommunens granskning. Visar granskning att bidrag utbetalas till förening i strid mot gällande bidragsbestämmelser är föreningen skyldig att återbetala det belopp samhällsutvecklingsnämnden beslutat om.

10. Finns skälig anledning att tro att föreningen gjort sig skyldig till oegentligheter för att komma i åtnjutande av bidrag eller inte uppfyller demokrativillkoren kan  samhällsutvecklingsnämnden besluta att föreningen ska avstängas från rätten att erhålla fler bidrag samt att vidta rättsliga åtgärder.

11. Uppgifter som bedöms vara av värde vid granskning kan inhämtas från föreningens distrikts- och riksorganisation. Genom stickprov kan ett antal föreningar bli föremål för speciell granskning.

12. Ofullständigt ifylld ansökan återsändes till föreningen för
kompletteringar. Föreningen har då fem (5) arbetsdagar på sig att lämna
in en korrekt ifylld ansökan.

13. Försent inkommen ansökan kommer att avslås. Senaste ansökningsdatum är angivet vid respektive bidragsform.

14. Om föreningen beviljats bidrag och har skuld till kommunen äger kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas.

15. Kulturnämnden anger årligen i sitt planeringsdirektiv de ekonomiska ramarna för kommunens stöd till kulturföreningarna.

16. Undantag från bidragsvillkoren kan medges efter prövning i kulturnämnden.

Verksamhetsbidrag:

Ansökan ska vara inlämnad senast 31 maj för en etablerad förening. En
nystartad förening kan ansöka om verksamhetsbidrag i from av ett
startbidrag. Ansökan kan lämnas in när som helst under året.

Arrangemangsbidrag och projektbidrag:

Kan sökas när som helst under året men ska vara inkommen till kommunen
senast två (2) månader innan arrangemangets genomförande. Handläggning en
sker fyra (4) gånger om året med följande senaste ansökningsdatum: 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober

Verksamhetsbidrag för föreningar

Kulturnämnden vill med föreningsstödet skapa förutsättningar för ett allsidigt och levande kulturliv i hela kommunen. En avgörande förutsättning för ett vitalt kulturliv är att kommunens invånare får möjlighet att engagera sig i eget konstnärligt skapande, som arrangörer av kulturarrangemang och/eller som deltagare i ett levande kulturarv.

Godkänd och bidragsberättigad kulturförening kan efter ansökan beviljas ett verksamhetsbidrag. Föreningar söker bidrag för kommande år.

Verksamhetsbidraget grundas på den verksamhetsplan och budget som föreningen presenterar för det kommande verksamhetsåret (kalenderår). Verksamhetsbidrag ges till ordinarie verksamhet. Vid större tillfälliga projekt söker föreningen projektbidrag.

Bidragsansökan skickas in digitalt via Föreningsportalen på kommunens hemsida och ska vara samhällsutvecklingsnämnden tillhanda senast 31 maj varje år. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse, verksamhetsplan för bidragsåret samt budget. Ansökan ska vara fullständigt ifylld för att behandlas. Verksamhetsbidraget betalas ut senast 30 januari för avsett bidragsår.

Vid prövning av bidrag tas hänsyn till föreningens totala ekonomiska och administrativa resurser i förhållande till verksamhetens särart. Prioritet ges åt verksamhet som bidrar till ett allsidigt kulturliv i hela kommunen.

När en ny förening bildas kan ansökan om verksamhetsbidrag skickas in. Verksamhetsbidraget fungerar då som startbidrag och betalas ut tre (3) månader från den dag föreningen godkänns. Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet för att vara godkänd som bidragsberättigad.

Ansökan ska vara fullständigt ifylld för att behandlas

Allmänna bestämmelser
Bidrag till arrangemang och projekt kan sökas av ideella föreningar för offentliga kulturarrangemang i Gislaveds kommun inom dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, litteratur, bildning samt museum och kulturarv. Bidrag kan även beviljas till kulturarrangemang som genomförs av en ideell förening som inte har kultur som sitt huvudsakliga ändamål.

Bidraget avser att stimulera arrangemang och projekt som bedöms vara värdefullt för kommunens invånare ut kultursynpunkt, leder till utveckling av kulturlivet och bidrar till ett varierat utbud i hela kommunen.

Bidrag skall i första hand lämnas för ett ekonomiskt möjliggöra arrangemang och projekt som annars, på grund av omkostnader, inte skulle komma till stånd. Exempel på kostnader som kan beviljas bidrag är gage/artistkostnad, resor, lokalhyror och marknadsföring. Exempel på kostnader som i regel inte beviljas bidrag till är inköp av material, servering eller försäljningsartiklar samt gåvor till artisten. Vid projekt av mer omfattande karaktär kan del av materialkostnad vara bidragsberättigat. Exempelvis till scenografi och kostym vid dans-, teater- och filmprojekt.

Arrangemang och projekt som samarrangeras av olika föreningar prioriteras. Till arrangemang kan bidrag även betalas ut som en förlustgaranti, som endast faller ut när ett arrangemang går med ekonomisk förlust.

Beviljat bidrag betalas ut i efterskott när redovisningsblankett har inkommit. Undantag kan göras för projekt som pågår under en längre tid. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar om delutbetalningar efter särskild begäran i bidragsansökan. Dock måste minst 1/3 av beviljat bidrag betalas ut efter genomfört projekt och inkommen slutredovisning.

Bidraget kan minskas om arrangemanget ger ett överskott som är större än det beslutade bidraget. Detta sker efter särskild prövning av samhällsutvecklingsnämnden.
En förening kan bara ansöka om bidrag från en kommunal nämnd till samma arrangemang eller projekt.

Bidrag beviljas inte till interna sammankomster så som årsmöten, konferenser, jubileer eller andra tillställningar som endast vänder sig till föreningens medlemmar och inbjudna gäster.

Arrangemangs- och projektbidrag beviljas efter gemensam handläggning av ansökningar av kulturförvaltningen. Handläggningen sker fyra (4) gånger om året med följande senaste ansökningsdatum: 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober.

Som villkor för att bidrag skall utgå gäller:

a) Att ansökan inkommit kulturavdelningen senast två (2) månader före arrangemanget.

b) Att bidragsansökan skickas in digitalt via Smartbook på kommunens hemsida, www.gislaved.se.

c) Att arrangemanget äger rum i Gislaveds kommun.

d) Att lokalen/platsen där arrangemanget genomförs är tillgänglighetsanpassad.

e) Att arrangemang och projekt som vänder sig till barn och ungdomar är drogfritt.

f) Att allmänheten har tillträde till arrangemanget och har informerats om arrangemanget genom lokal massmedia, sociala medier och/eller affischering.

g) Att det tydligt framgår i marknadsföringen att arrangemanget genomförs med stöd från Gislaveds kommun. Arrangemanget ska läggas in i evenemangskalendern www.wastrasmaland.se.

h) Att ansökan klart anger arrangemangets art, tid och plats, tidsrymd för projektet, medverkande och ansvariga för arrangemanget eller projektet.

i) Att ansökan innehåller en detaljerad kostnads- och inkomstkalkyl med uppgift om beräknade kostnader för gage, resor, lokaler och marknadsföring samt eventuella överiga specificerad kostnader. Beräknade inkomster är exempelvis entré, försäljning, sponsring, egen insats och ansökta bidragsmedel. Budgeten ska vara i balans för
att ansökan ska behandlas.

j) Att bidrag som sökts eller erhållits från andra bidragsgivare redovisas

k) Att redovisning av arrangemang/projekt ska ske senast två (2) månader efter arrangemangets genomförande, annars återkallas beslut om beviljat bidrag. Förlängning av tiden för inlämnandet av redovisning kan beviljas efter beslut i samhällsutvecklingsnämnden. Till redovisningen ska kvitto bifogas som styrker kostnader/intäkter.

Bidrag lämnas inte till förening om den eller någon av dess företrädare, inom
ramen för verksamheten,

 1. Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker
  den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 2. Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot idén om alla människors
  lika värde,
 3. Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i
  1 eller 2, eller
 4. Motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Förening där majoriteten av medlemmarna är barn och ungdomar ska ha en
antagen policy mot droger och mobbing. Policyn ska vara antagen av föreningens årsmöte och ska årligen finnas med på föreningens ledarmöten/- utbildningar. Förening som antagit policy mot droger och mobbing ska första året lämna in denna till kulturnämnden för godkännande. Därefter ska föreningen årligen fylla i och lämna in blankett kallad Drog- och mobbingpolicy senaste den 31 maj.

Samhällsutvecklingsnämnden definition av drog och mobbing:
Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande.
Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat. Mobbing är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen utsätter en eller flera individer för kränkande ord eller handling.

Krav för godkännande av drog- och mobbingspolicy
Föreningens ordinarie verksamhet ska vara drogfri.

Policyn ska innehålla:
a) Beskrivning av föreningens inställning samt vilka förhållningsregler föreningen har mot droger och mobbing.

b) Hur föreningen agerar när någon (medlem och ledare) bryter mot policyn.

c) Hur policyn förankras bland ledare och medlemmar inom föreningen.

d) Varje ledare ska informera sin grupp om föreningens avståndstagande till droger och mobbing.

e) Föreningen ska årligen arrangera en träff för ledare som syftar till ökad kunskap om droger och mobbing.

Kontrollinstrument
Samhällsutvecklingsnämnden godkänner en förenings drog- och mobbingspolicy ett (1) år i taget. Föreningar ska vid begäran kunna informera muntligt om sitt drog och mobbingarbete.

Sanktionssystem
Samhällsutvecklingsnämnden äger rätt att sätta in sanktioner i de fall en förening inte lever upp till det drog- och mobbningsförebyggande arbete som föreningens drog- och mobbningspolicy anger.

Bidragsblanketter finns att få på kommunens hemsida www.gislaved.se/kultur. Frågor angående bidragsansökningar, kontakta Kontaktcenter på 0371-810 00.

Tips på andra bidragsgivare
Region Jönköpings län
Kulturrådet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nordiska kulturfonden
Europeiskt resurscentrum för kultur, Intercult
EU:s landsbygdsprogram
Leader Västra Småland

Ansökan av verksamhetsbidrag ska skickas in senast 31 maj.

Ansökan om arrangemangsbidrag eller projektbidrag kan skickas in när som helst under året, men senast 2 månader innan arrangemanget eller projektets start. Handläggningen av ansökan sker 4 gånger om året med följande senaste ansökningsdatum: 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober.

 

Demokrativillkor för bidragsgivning

Bidrag lämnas inte till förening om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten,
1. Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker
den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,

2.Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot idén om alla människors lika värde,

3. Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i
1 eller 2, eller

4. Motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Drog- och mobbingpolicy

Förening där majoriteten av medlemmarna är barn och ungdomar ska ha en antagen policy mot droger och mobbing. Policyn ska vara antagen av
föreningens årsmöte och ska årligen finnas med på föreningens ledarmöten/-utbildningar. Förening som antagit policy mot droger och mobbing ska första året lämna in denna till kulturnämnden för godkännande. Därefter ska föreningen årligen fylla i och lämna in blankett kallad Drog- och mobbingpolicy senaste den 31 maj. Policyn lämnas in via kommunens föreningsportal.

Kulturnämndens definition av drog och mobbing:

Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande.
Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat. Mobbing är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen utsätter en eller flera individer för kränkande ord eller handling.
Krav för godkännande av drog- och mobbingspolicy:

Föreningens ordinarie verksamhet ska vara drogfri.
Policyn ska innehålla:
a) Beskrivning av föreningens inställning samt vilka förhållningsregler
föreningen har mot droger och mobbing.

b) Hur föreningen agerar när någon (medlem och ledare) bryter mot
policyn.

c) Hur policyn förankras bland ledare och medlemmar inom föreningen.

d) Varje ledare ska informera sin grupp om föreningens avståndstagande
till droger och mobbing.

e) Föreningen ska årligen arrangera en träff för ledare som syftar till
ökad kunskap om droger och mobbing.

Kulturnämnden godkänner en förenings drog- och mobbingspolicy ett (1) år i taget. Föreningar ska vid begäran kunna informera muntligt om sitt drog- och mobbingarbete.

Kulturnämnden äger rätt att sätta in sanktioner i de fall en förening inte
lever upp till det drog- och mobbningsförebyggande arbete som föreningens drog- och mobbningspolicy anger.

 

Verksamhetsbidrag för studieförbund

Godkänd och bidragsberättigat studieförbund kan efter ansökan beviljas ett verksamhetsbidrag. Studieförbund söker bidrag för innevarande år.

Varje studieförbund beviljas en relativ andel av kulturnämndens totala anslag till studieförbundsverksamhet. Studieförbundet ska ha haft verksamhet under det aktuella året. Bidraget till ett studieförbund räknas ut genom att se på verksamheten under de tre (3) senaste åren. Verksamhetsbidrag ges till ordinarie verksamhet. Vid större tillfälliga projekt kan studieförbund söka projektbidrag.

Bidragsansökan skickas in digitalt via Föreningsportalen och ska vara kulturnämnden tillhanda senast 31 maj varje år. Till ansökan ska bifogas verksamhetsplan, slutredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och verksamhetsstatistik. Ansökan ska vara fullständigt ifylld för att behandlas. Verksamhetsbidraget betalas ut senast 31 juni för avsett bidragsår.

Arrangemangs- och projektbidrag

Bidrag till arrangemang och projekt kan sökas av ideella föreningar för
offentliga kulturarrangemang i Gislaveds kommun inom dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, litteratur, bildning samt museum och kulturarv. Bidrag kan även beviljas till kulturarrangemang som genomförs av en ideell förening som inte har kultur som sitt huvudsakliga ändamål.

Bidraget avser att stimulera arrangemang och projekt som bedöms vara
värdefullt för kommunens invånare ut kultursynpunkt, leder till utveckling av kulturlivet och bidrar till ett varierat utbud i hela kommunen.

Bidrag skall i första hand lämnas för ett ekonomiskt möjliggöra arrangemang och projekt som annars, på grund av omkostnader, inte skulle komma till stånd. Exempel på kostnader som kan beviljas bidrag är gage/artistkostnad, resor, lokalhyror och marknadsföring. Exempel på kostnader som i regel inte beviljas bidrag till är inköp av material, servering eller försäljningsartiklar samt gåvor till artisten. Vid projekt av mer omfattande karaktär kan del av materialkostnad vara bidragsberättigat. Exempelvis till scenografi och kostym
vid dans-, teater- och filmprojekt.

Arrangemang och projekt som samarrangeras av olika föreningar prioriteras.

Till arrangemang kan bidrag även betalas ut som en förlustgaranti, som
endast faller ut när ett arrangemang går med ekonomisk förlust.

Beviljat bidrag betalas ut i efterskott när redovisning har skett.
Undantag kan göras för projekt som pågår under en längre tid.
Kulturnämnden beslutar om delutbetalningar efter särskild begäran i
bidragsansökan. Dock måste minst en tredjedel av beviljat bidrag betalas ut efter genomfört projekt och inkommen slutredovisning.

Bidraget kan minskas om arrangemanget ger ett överskott som är större än det beslutade bidraget. Detta sker efter särskild prövning av kulturnämnden.

En förening kan bara ansöka om bidrag från en kommunal nämnd till samma arrangemang eller projekt.

Bidrag beviljas inte till interna sammankomster så som årsmöten,
konferenser, jubileer eller andra tillställningar som endast vänder sig till
föreningens medlemmar och inbjudna gäster.

Arrangemangs- och projektbidrag beviljas efter gemensam handläggning av ansökningar av kulturförvaltningen. Handläggningen sker fyra (4) gånger om året med följande senaste ansökningsdatum: 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober.

Villkor för arrangemangs- och projektbidrag

Som villkor för att bidrag skall utgå för arrangemangs- och projektbidrag gäller:

a) Att ansökan inkommit till kulturförvaltningen senast två (2) månader
före arrangemanget.

b) Att bidragsansökan skickas in digitalt via Föreningsportalen.

c) Att arrangemanget äger rum i Gislaveds kommun.

d) Att lokalen/platsen där arrangemanget genomförs är
tillgänglighetsanpassad.

e) Att arrangemang och projekt som vänder sig till barn och ungdomar
är drogfritt.

f) Att allmänheten har tillträde till arrangemanget och har informerats
om arrangemanget genom lokal massmedia, sociala medier och/eller
affischering.

g) Att det tydligt framgår i marknadsföringen att arrangemanget
genomförs med stöd från Gislaveds kommun. Arrangemanget ska
läggas in i evenemangskalendern www.wastrasmaland.se.

h) Att ansökan klart anger arrangemangets art, tid och plats, tidsrymd
för projektet, medverkande och ansvariga för arrangemanget eller
projektet.

i) Att ansökan innehåller en detaljerad kostnads- och inkomstkalkyl
med uppgift om beräknade kostnader för gage, resor, lokaler och
marknadsföring samt eventuella överiga specificerad kostnader.
Beräknade inkomster är exempelvis entré, försäljning, sponsring,
egen insats och ansökta bidragsmedel. Budgeten ska vara i balans för
att ansökan ska behandlas.

j) Att bidrag som sökts eller erhållits från andra bidragsgivare
redovisas.

k) Att redovisning av arrangemang/projekt ska ske senast två (2)
månader efter arrangemangets genomförande, annars återkallas
beslut om beviljat bidrag. Förlängning av tiden för inlämnandet av
redovisning kan beviljas efter beslut i kulturnämnden. Till
redovisningen ska kvitto bifogas som styrker kostnader/intäkter.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.