Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Riksintressen

Nationellt betydelsefulla områden för kulturmiljövård

Riksintressen för kulturmiljövård är områden och miljöer som har särskilt höga kulturmiljökvaliteter. Ett urval av landets mest värdefulla områden ur natur- och kulturmiljöhänseende pekas ut.
Vanligtvis inrymmer miljöerna både fornlämningar och äldre byggnader. I ett riks- och länsperspektiv anses dessa särskilt värdefulla ur bevarandesynpunkt.

Riksintressen har sin grund i Miljöbalken (MB). I Jönköpings län finns det sammanlagt 87 Riksintressen för kulturmiljövård.
Länsstyrelsen och kommunerna har ett särskilt ansvar för riksintressena. Detta innebär bland annat att kommunerna ska visa hur områdena skyddas i sin planering. Länsstyrelserna bedömer om kommunerna sköter sina uppdrag och länstyrelserna kan också ingripa mot kommunala beslut som hotar riksintressen.
Gislaved har tre områden som är klassade som Riksintresse för kulturmiljövård:

  • Riksintresse Sandvik
  • Riksintresse Villstad
  • Riksintresse Finnvedens folkland

Du kan läsa mer om dessa på Länsstyrelsens hemsida samt på kommunens egen hemsida.

Området Finnvedens folkland omfattar de sydostligaste delarna av kommunen, samt de sydvästligaste delarna av Värnamo kommun. Reftele och Ås socknar i Gislaved, samt Bredaryd och Torskinge i Värnamo kommun.

Motiveringen till riksintresset är:

Centralbygd och kärnområde i ett småländskt folkland med tingsplats samt rik fornlämningsbygd med lämningar från stenålder till yngre järnålder kring norra delen av Bolmens stränder.

Beteckningen "Finnveden" går tillbaka till förhistorisk tid. I Jordanes historiebeskrivning från 500-talet e.Kr. omtalas folket i "finnaithae" som en folkstam i Skandinavien. Namnet "Finnveden" förekommer på en runsten från 1000-talet, medan namnformen Finnheden förekommer på en annan runsten.

Riksintresset Finnvedens folkland utgör ett öppet odlingslandskap med påtaglig koncentration av fornlämningar, främst stenåldersboplatser, höggravfält och enstaka större högar samt ortnamn som tyder på en centralortsfunktion (Bröttjestad, Draftinge, Karaby). Här finns också byar med välhållen 1800-talsbebyggelse samt Svanaholms före detta säteri med medeltida lämningar och utdikade våtmarker. I Ölmestad är Brödrahalla utpekad som Västbo härads tingsplats, med runsten och resta stenar.
Under medeltid hölls Västbo häradsting på flera platser i trakten, bland annat i Reftele, Unnaryd och Tingstad. Även Ås och Gåsahög omnämns som tingsplatser.

I mitten av 1990-talet startade projektet "Finnvedens Folkland" som var en gemensamt projekt för Värnamo och Gislaveds kommuner. En rad aktiviteter genomfördes under projekttiden 1996-1999. Du kan läsa mer om projektet i skriften "Nedslag i Finnvedens Folkland - ett projekt i ett riksintresse 1996-1999". Kontakta Kontaktcenter för att ta del av den.

Länsstyrelsen i Jönköpings län kan ge mer information kring våra riksintressen.

en karta över Småland

De "Små landen". I västra och sydvästra delen av Småland omfattade Finnveden de tre häraderna Västbo, Östbo och Sunnerbo. Karta efter Lars-Olof Larsson 1987.

Miljön kring Sandviks kyrka och säteri är Riksintresse för kulturmiljövården. Området kring sjön Fegen är också naturreservat.

Motiveringen till Riksintresset lyder:

Odlingslandskap i skogrik gränsbygd med bebyggelse av 1800-talskaraktär kring Sandviks kyrkplats, belägen i område som genomkorsas av den forna riksvägen utmed riksgränsen mot Danmark.

Sandviks kyrka från sekelskiftet 1900 är belägen på den medeltida träkyrkans plats på en udde i sjön Fegen. Här finns också en sockenstuga från 1800-talets mitt. Öster om kyrkan ligger Sandviks säteri med huvudbyggnad av trä från 1870-talet. Här finns också åkermark med odlingsrösen som bevarats genom att marken använts som betesmark. Till området hör även arrendegården Klockebo med tillhörande kvarn.

en stenkyrka med en trädallé framför.

En udde i Fegen har tjänat som kyrkplats sedan tidig medeltid. Nuvarande kyrka i Sandvik är från 1890-talet.

äldre stall med en äng framför.

Kyrkstallarna i Villstad. Dessa uppfördes troligen i mitten av 1800-talet. Fortfarande kan man ovanför några av spiltorna se namnen på gårdar hästarna hörde till.

Riksintresset Villstads kyrkby ligger några kilometer norr om Smålandsstenar och öster om ån Nissan.

Villstad kyrkby är Riksintresse med motiveringen:

Sockencentrum framvuxet vid den äldre Nissastigen med flera fornlämningsmiljöer och med välbevarad bebyggelse från 1800-talets slut.

Här finns en samlad miljö med en år 1910 återuppförd 1700-talskyrka. Prästgården har en mangårdsbyggnad från 1858, här finns klockargård, före detta skola, samt kyrkstallar från 1800-talet.
Bland fornlämningarna märks två höggravfält och en större hög vilka troligen härrör från yngre järnålder. Arkeologiska undersökningar på ett av gravfälten daterade gravarna till vikingatid. I Villstad finns alltså en kontinuitet på platsen från yngre järnålder fram till idag.
Till området räknas även fossil åkermark och här finns bland annat även stengärdesgårdar, odlingsrösen, stensträngar, terrasskanter och en fägata.

Hela området är sedan 1998 naturreservat, vilket bland annat innebär att det öppna kulturlandskapet fortsätter att bevaras genom traditionellt åkerbruk och bete. I området finns höga naturvärden och en stor biologisk mångfald. Naturvärdena härrör framförallt till det öppna landskapet, samt jätteekar och alléträd som huserar en rik lavflora. Slåtter och bete gynnar både insekter och växter, vilka annars har svårt att klara sig.

Kontakt Kontaktcenter för att ta del av riksintresset för kulturmiljövård, planingsunderlaget för Villstad.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.