Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet

Avgiften är beroende av hushållets bruttoinkomst. Från och med 1 januari 2024 är hushållets högsta avgiftsgrundande inkomst 56 250 kronor per månad. Vid inkomster över 56 250 kronor debiteras den högsta avgiftsnivån, så kallad maxtaxa. Avgiften är densamma oavsett barnets vistelsetid. Avgift för kommande år fastställs årligen i december månad.

För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att du uppdaterar din inkomst vid varje förändring. Är hushållets sammanlagda bruttoinkomst redan högre än den högsta avgiftsgrundande inkomsten på 56 250 kronor behöver inkomsten inte uppdateras.

Du uppdaterar inkomsten via e-tjänsten.

Avgiftsfri allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka erbjuds alla barn från och med hösten det år de fyller tre år. För de barn som har rätt till allmän förskola och som även har ett tillsynsbehov är avgiften reducerad. Tiden för allmän förskola gäller från 1 september till och med 31 maj. Under juni, juli, augusti gäller ingen reducerad avgift.

Avgift för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger)

Gäller fr.o.m. 1 januari 2024

Avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet

Tabell för avgifter

Avgift i förskola och annan pedagogisk verksamhet

Avgift i allmän förskola och tillsynsbehov

Avgift i fritidshem och annan pedagogisk verksamhet


Procent av inkomsten och högsta avgift, kronor per månad

Procent av inkomsten och högsta avgift, kronor per månad

Procent av inkomsten och högsta avgift, kronor per månad

Barn 1

3 % = 1 688 kronor

2,1 % = 1 181 kronor

2 % = 1 125 kronor

Barn 2

2 % = 1 125 kronor

1,4 % = 788 kronor

1 % = 563 kronor

Barn 3

1 % = 563 kronor

0,7 % = 394 kronor

1 % = 563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift

Lovplats på fritidshem 50 kronor per dag

Det yngsta barnet räknas som barn nummer ett, det näst yngsta barnet som barn nummer två, och så vidare. Från och med fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. Barn som har avgiftsfri allmän förskola räknas inte med.

Exempel: En familj har en tvååring och en fyraåring i förskola samt ett barn i fritidshem. Avgiften blir 3 % + 1,4 % + 1 % av inkomsten, dock högst 1 688 + 788 + 563 = 2 996 kr/månad.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften beräknas på hushållets avgiftsgrundande inkomst per år.

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och

 • har eller har haft gemensamt barn eller
 • är folkbokförda på samma adress. Med makar ska också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret.

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (inklusive semesterersättning)
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Aktivitetsersättning
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Pension (ej barnpension)
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Livränta
 • Vårdbidrag
 • Utbildningsbidrag (ej CSN)
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.
 • Ersättning vid värnplikt
 • Övriga skattepliktiga ersättningar

Avgiftsperiod

För barn som är placerade inom förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger betalas en månadsavgift. Avgiften ska betalas 12 månader per år sista vardagen i innevarande månad.

Platsen betraktas som ett abonnemang och därför minskas inte avgiften om barnet inte utnyttjar sin plats alla dagar.

Vid längre tids sjukdom (mer än fyra veckor i följd) kan återbetalning av avgiften ske efter fyra veckors karenstid. Sjukdom måste styrkas med sjukintyg. Skriftlig ansökan om återbetalning ska lämnas. Avdrag regleras i efterhand med 1/30 av månadsavgiften per dag, inklusive helgdagar.

Inkomstuppgift och ändrade familjeförhållanden

Vårdnadshavare är skyldiga att lämna inkomstuppgift för hushållets inkomster. Så snart hushållet får förändrad inkomst ska ny inkomstuppgift lämnas. Ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiftens storlek ska anmälas så snart som möjligt. Alla ändringar görs via e-tjänsten. Utbildningsförvaltningen begär regelbundet in inkomstuppgift för fastställande av avgift.

Den avgift hushållet betalar till kommunen är preliminär. Den slutliga avgiften bestäms i efterhand när taxeringen är klar för det kalenderår då hushållet betalade den preliminära avgiften. Kontrollen sker genom att den taxerade inkomsten enligt Skatteverkets register delas med 12 för att få fram den genomsnittliga månadsinkomsten. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som lämnats som grund för avgiftsdebiteringen. Det innebär att hushåll kan tilläggsdebiteras om den lämnade inkomstuppgiften varit lägre än den som fastställs vid den slutliga taxeringen och att återbetalning ska ske till de hushåll som haft en lägre taxerad inkomst än den de uppgivit. För avvikelser under 500 kronor på årsbasis genomförs ingen tilläggsdebitering eller återbetalning. I de fall hushållet har oreglerade skulder hos Gislaveds kommun kommer en eventuell återbetalning att justeras gentemot skuldbeloppet.

Läs mer om retroaktiv avgiftskontroll

Här kan du läsa mer om retroaktiv avgiftskontroll

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.