Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Detaljplan för del av Gislaved 1:27 m.fl., simhall inom Gisleområdet i Gislaved

Steg i processen:


  1. Uppstart detaljplan
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av simhall inom Gisleområdet.
Hänsyn ska tas till befintlig stadsbild och bebyggelsestruktur. Naturvärdena som finns på plats ska beaktas, skyddas och kompenseras så långt som möjligt. Trafiken inom området ses över och förbättras genom flytt av en sträcka av Gislegatan västerut vilket frigör mark till en ny angöringsyta. Nya gång- och cykelsvägar föreslås i gång- och cykelnätet. Dagvattenhantering kommer ske i grönytorna väster om simhallen, där dagvattnet ska fördröjas och avledas till befintlig damm söder om planområdet.

Detaljplanen finns ute på samråd. Samrådstiden för detaljplanen är 21 september- 31 oktober 2023.

Under tiden finns planförsalget utställt vid receptionen i kommunhuset och i biblioteket i Gislaved, samt på kommunens webbplats.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samråtsmöte i kommunhuset i Gislaved onsdag den 11 oktober 2023 kl. 18.30.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till: kommunen@gislaved.se
eller
Gislaveds kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
332 80 Gislaved

Senast den 31 oktober 2023 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 2 MB.

Planbeskrivning Pdf, 9 MB.

Plankarta Simhall inom Gisleområdet samrådsförslag

Plankarta Simhall inom Gisleområdet samrådsförslag

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i sommar

Måndag:

08.00-16.00

Tisdag:

08.00-16.00

Onsdag:

08.00-16.00

Torsdag:

08.00-16.00

Fredag:

08.00-16.00

Andra öppettider kan förekomma i samband helgdagar.