1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Cisterner för brandfarliga vätskor

Om du ska du installera en cistern för till exempel eldningsolja eller diesel kan du behöva anmäla detta till Miljöenheten. Storleken på cisternen och om den finns inom ett vattenskyddsområde är avgörande för vad som gäller för din cistern. Om du slutar använda cisternen behöver du avanmäla den.

Mark, vatten, växter och djur skadas vid utsläpp av olja från läckande cisterner. Skadorna håller i sig länge och saneringskostnaderna är stora. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Eventuella skador kan endast upptäckas vid en kontroll eller besiktning av cisternen.

För att undvika skador finns bestämmelser om vilka cisterner som får användas, var de får ställas och hur ofta de ska besiktigas. Särskilda regler gäller för cisterner inom vattenskyddsområden.

Du som ägare är ansvarig för cisternen

Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. Cisterninnehavaren är därför i regel ansvarig för att sköta cisternen och förebygga olyckor. Innehavaren ska känna till vilka regler som gäller för cisterner.

Om en olycka skulle ske och det visar sig att reglerna inte följts kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget. Om du har ett företag är det bra att införa kontrollrutiner på cisternerna i egenkontrollen.

Som cisterninnehavare är du skyldig att anmäla cisternen till bygg- och miljöförvaltningen senast 4 veckor innan du:

  • installerar en cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m³ vätska.
  • installerar rörledningar eller slangledningar som är anslutna till en cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m³ vätska.
  • hanterar mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja i ett vattenskyddsområde.
  • börjar använda en avställd cistern.
  • använder en cistern som finns i marken, utomhus eller inom vattenskyddsområde och som inte tidigare har anmälts till bygg- och miljöförvaltningen.

Om du slutar använda en cistern och rörledningar ska du anmäla. detta till bygg- och miljöförvaltningen. Det är mycket viktigt att cisternen och rörledningarna töms och rengörs.

Vid läckage är du som ägare ansvarig för att anmäla läckan till kommunen så snart du upptäcker den. Är det en stor läcka med olja eller diesel som riskerar att sprida sig måste du också kontakta Räddningstjänsten.

Läs mer om vilka regler som finns

Naturvårdsverkets bestämmelser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter.

Bygglov kan krävas för installation av en utomhuscistern, kontakta bygglovsenheten på Samhällsutvecklingsförvaltningen för mer information.

Regler vid installation, reparation och avställning

Vid installation av en cistern med anslutna rörledningar eller slangledningar ska en installationskontroll utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Installationskontrollen ska genomföras innan cisternen tas i drift.

Reglerna om installationskontroll och revisionskontroll finns i MSBFS 2018:3

När cisternen tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Åtgärder ska även vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas. Lämpligen görs detta genom att påfyllningsrör och avluftningsanordning tas bort. Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall och särskilda krav ställs på denna hantering. Cistern i mark bör tas upp och lämnas för skrotning. Sandfyllning av cisternen är normalt sett ett sämre alternativ. Sandfyllning får endast ske efter klartecken från Miljöskydd. Cistern som tagits ur bruk anmäls Pdf, 134.4 kB. till Miljöskydd.

Besiktiga din cistern regelbundet

En cistern ska besiktigas vid installation och efter reparation och därefter antingen vart sjätte eller tolfte år. I kontrollrapporten från den senaste besiktningen kan du se när det är dags för nästa kontroll. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat företag. En lista över godkända företag hittar du hos Swedac. Du ska sedan ha kontrollrapporten tillgänglig i det fall kommunen önskar läsa den.

Särskilda regler inom vattenskyddsområden

Inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler för hur du sköter en cistern. Till exempel ska oljecisterner som installeras vallas in om de inte finns i ett bostadshus. Rörledningarna ska vara dubbelmantlade och får inte dras i eller under golv.

Inom vattenskyddsområden ska det sitta en skylt på det påfyllningsrör som är kopplat till cisternen. Skylten ska vara märkt med texten "vattenskyddsområde". Skylten ska även ha den här informationen:

  • fastighetsbeteckning
  • adress
  • volym
  • högsta fyllningsflöde
  • innehåll

I Gislaved och Tranemo finns flera vattenskyddsområden. Har du en cistern inom ett vattenskyddsområde ska du skaffa dig kunskap om de särskilda föreskrifter som gäller för just det vattenskyddsområdet.

Vattenskyddsområden i Gislaved

Vattenskyddsområden i Tranemo

Besiktiga din cistern regelbundet

En cistern ska besiktigas vid installation och efter reparation och därefter antingen vart sjätte eller tolfte år. I kontrollrapporten från den senaste besiktningen kan du se när det är dags för nästa kontroll. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat företag. En lista över godkända företag hittar du hos Sweda. Du ska sedan ha kontrollrapporten tillgänglig i det fall kommunen önskar läsa den.

Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo har tillsynsansvaret över cisterner. Undantag gäller för miljöfarliga A- och B-verksamheter där länsstyrelsen har tillsynen. Särskilda villkor för förvaring av brandfarlig vara kan finnas i tillståndet.

Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö har tillsynsansvaret över brandfarliga gaser och vätskor som förvaras i cisterner eller annan behållare.

Kommunen tar ut en avgift för att när du informerar om en cistern eller söker tillstånd. Det kostar inget att avanmäla en cistern.

Läs mer om avgifter för miljötillsyn

Här hittar du blanketter

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan