Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Friggebod, Attefallshus, Attefallsåtgärder

Friggebod

Du behöver inte bygglov för en friggebod som placeras på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus, om inte gällande detaljplan innehåller andra bestämmelser. Boden ska vara en komplementbyggnad.

Du får ha en eller flera friggebodar på samma tomt men dess sammanlagda byggnadsarea får inte vara större än 15 kvadratmeter. Takhöjden får vara högst 3,0 meter. En friggebod måste placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Avståndet till din grannes tomt kan vara kortare om din granne godkänner det. Godkännande ska helst vara skriftligt. Avståndet till allmän plats, till exempel gata, cykelväg och park, måste vara minst 4,5 meter.

Attefallshus

Attefallshus är en byggnad på max 30 kvadratmeter som du kan bygga på din fastighet om du redan har ett en- eller tvåbostadshus. Ett attefallshus kan till exempel användas till förråd, garage, växthus, lusthus, gäststuga eller bostadshus.

För att bygga ett attefallshus behöver du oftast inte bygglov, däremot behöver du göra en anmälan.

Läs mer på boverkets webbplats om attefallshus.

Attefallsåtgärder

Vid en attefallsåtgärd kan du bortse från de flesta av detaljplanens bestämmelser och till exempel bygga på mark som man inte får bygga på, så kallad prickad mark.

 • Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor.
 • Om du ska bygga en carport som sitter ihop med en befintlig byggnad och är max 15 kvadratmeter stor.

I de flesta fall krävs det istället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Läs mer på boverkets webbplats om bygglovsbefriade åtgärder.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver göra en anmälan så länge:

 • byggnaden inte överstiger 30 kvadratmeter byggnadsarea. Om du redan har ett eller flera attefallshus på din tomt får de tillsammans inte vara mer än 30 kvadratmeter.
 • byggnadens nock är lägre än 4 meter från marken.
 • byggnaden ska vara 4,5 meter eller mer från fastighetsgräns, eller närmare om grannen har sagt ja till det.
 • det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • byggnaden är fristående, men ska ligga i närheten av bostadshuset.

Du behöver istället ansöka om ett bygglov om:

 • byggnaden ska ligga närmare järnväg än 30 meter.
 • byggnaden ska ligga närmare tomtgränsen än 4,5 meter och gränsen är mot en allmän plats till exempel en väg, gata eller parkmark, eller mot allmän väg utanför detaljplan.
 • kommunen har bestämt i en detaljplan att det behövs bygglov för attefallshus.
 • din fastighet finns nära en flygplats eller i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • din fastighet finns i ett område som är särskilt värdefullt, till exempel med tanke på kulturmiljö.

Om du är osäker på vad som gäller för dig

I detaljplanen kan du ta reda på om din fastighet gränsar mot en allmän plats.

Du kan ta reda på vilka områden och byggnader som räknas som kulturhistoriskt värdefulla. Kontakta kommunen så kan vi hjälpa dig att se vad som gäller för din byggnad.

Läs mer på Boverket om vad som gäller för attefallshus

Steg 2 – Ta fram underlag för din anmälan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Handlingar som du behöver lämna in tillsammans med din anmälan:

En situationsplan är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader.

På situationsplanen anges tomtens begränsning och mått samt markens nivå. Situationsplanen visar befintligt eller planerat läge för byggnader, tillbyggnader och andra anläggningar på tomten och i förhållande till tomtens gränser. På en situationsplan visas markdispositioner som planteringar, hårdgjorda ytor, p-platser och liknande.

Här beställer du underlag till din situationsplan.

En planritning visar en byggnad från ovan (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan. Mäklare visar ofta planritningar vid försäljning.

En fasadritning ska visa byggnaden rakt framifrån och husets ytterväggar i alla väderstreck. Ritningen ska visa tak, fönster, dörrar, skorsten, trappor, takkupor, med mera. Takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas, liksom materialval och kulör för aktuella fasader, tak och fönster.

Steg 3 – Skicka in din anmälan

Nu är du redo att skicka in din anmälan, använd vår e-tjänst.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.