Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ansöka om tillstånd eller anmäla enskilt avlopp

Om du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anläggning behöver du först lämna in en ansökan eller anmäla en ändring.

Bild på alla steg i ansökan om enskilt avlopp Steg 1 – Ta reda på vilken avloppslösning du behöver Steg 2 – Kontakta sakkunniga och kommunen Steg 3 – Möte på plats Steg 4 – Ta fram underlag för din ansökan Steg 5 – Invänta skriftligt tillstånd Steg 6 – Påbörja arbetet med att anlägga avloppet Steg 7 - När ditt arbete är klart

Steg 1 – Ta reda på vilken avloppslösning du behöver

Information om avloppslösningar finns på avloppsguiden.

Steg 2 – Kontakta sakkunniga och kommunen

 • Kontakta sakkunnig, entrepenör (kommunen får inte ge rekomendationer). Det är bra om entreprenören som ska anlägga avloppet har kunskap och erfarenhet av att anlägga avlopp och om den ansökta avloppsanläggningen. Det är dock inget krav att entreprenören ska vara diplomerad eller på annat sätt certifierad.
 • Kontakta oss för att boka möte med miljöhandläggare.

Steg 3 – Möte på plats

Vi besöker dig och/eller vald entrepenör på din fastighet för att bedömma förutsättningarna på platsen för avloppet. Ta med ansökningsblankett/blanketter och eventuella bilagor och provsvar.

Steg 4 – Ta fram underlag för din ansökan (blanketter)

Innan du börjar göra en ny eller ändra en befintlig avloppsanordning för vattentoalett behöver du ett skriftligt tillstånd från kommunens bygg- och miljönämnd.

Beroende på vad du ska göra behöver du fylla i en blankett för ansökan eller anmälan:

Du som fastighetsägare fyller i anmälan/ansökan om inrättande av avloppsanläggning.

  Om du vill ansöka om ändring av hämtningsintervall eller veta mer om avfallshantering. Läs mer på sidan om slam och latrin.

  Bilagor som du eventuellt kan behöva lämna in:

  Beroende på vilket avlopp du ska installera och förutsättningarna på den plats där du tänker bygga din avloppsanläggning kan Samhällsutvecklingsförvaltningen behöva ytterligare uppgifter av dig.

  Till ansökan måste du alltid bifoga en situationsplan. För situationsplanen kan du använda ett utdrag ur webbkartan som underlag. Om du behöver hjälp med utskrift av webbkarta kan kommunen hjälpa dig.

  På situationsplanen ritar du in:

  • din anläggnings samtliga delar (brunnar, ledningar, tankar etc)
  • eventuell utsläppspunkt t.ex. dike,
  • var slambilen kan parkera vid tömning samt
  • alla dricksvattenbrunnar och energi-/bergvärmebrunnar inom 150 meter från avloppsanläggningen.

  När du ska anmäla en förändring eller söka tillstånd för en ny avloppsanordning av typen markbaserad rening- ska du skicka in en sektionsritning till Samhällsutvecklingsförvaltningen.

  En sektionsritning visar hela avloppsanordningen i genomskärning.

  En teknisk beskrivning
  Det kan vara en ritning, broschyr eller skiss som visar hur anläggningen fungerar och vilken kapacitet den har.

  Om man planerar att anlägga en infiltrationsanläggning ska jorden ha en tillräcklig infiltrationskapacitet, det vill säga inte vara för finkornig, men inte heller för grovkornig eftersom vattnet då rinner för snabbt ner till grundvattnet utan att renas tillräckligt.

  Jordlagret ska även vara tillräckligt tjockt så att avståndet från avloppsanläggningens spridarrör ner till grundvattenyta eller fast berggrund överstiger en meter.

  För att undersöka detta behövs det grävas en provgrop och göras en jordanalys (Antingen Siktanalys eller Perkolationstest/LTAR-test). Läs mer om hur provtagning sker på avloppsguiden.

  Om det finns grannfastigheter som berörs av att du ska göra en ny avloppsanläggning, ska fastighetsägarna informeras och få möjlighet att yttra sig. Därför är det bra om du redan i ett tidigt skede informerar dina grannar om vad du tänker göra. I samband med din ansökan kommer berörda fastigheter skriftligen kontaktas av kommunen.

  Om någon del av avloppsanläggningen eller ledningar ska placeras på någon annans mark eller om renat avloppsvatten ska avledas till ett dike eller vattendrag som ligger på någon annans mark är det viktigt med fastighetsägarens medgivande.

  För att ansöka om servitut för anläggningen. Kontakta lantmäteriet.

  Handläggning

  Bygg- och miljöförvaltningen handlägger din ansökan eller anmälan och beslutar om godkännande eller avslag. Ett tillstånd upphör att gälla om arbetet med anläggningen inte påbörjats inom två år och slutförts inom fem år. Normal handläggningstid för en komplett ansökan/anmälan är 6 veckor. Observera att anläggandet inte får påbörjas innan det finns ett tillstånd.

  Avgift

  Du som sökande kommer att få betala en avgift för vår handläggning. Vi tar ut en avgift även om din ansökan avslås, eller avskrivs.

  Ansökan

  Avgift, kronor

  Installera en sluten tank

  3 450

  Installera en avloppsanläggning med utsläpp till mark eller vatten (infiltration, markbädd, minireningsverk med fler)

  6 900

  Installera annan lösning som är tillståndspliktig enligt lokala föreskrifter

  4 600

  Installera två avloppsanläggningar på samma fastighet och vid samma tillfälle

  8 050

  Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanläggning

  4 600

  Installera en gemensam avloppsanläggning 1-25 personer (1-5 hushåll)

  9 200

  Installera en gemensam avloppsanläggning 26-100 personer (6-20 hushåll)

  13 800

  Installera avloppsanläggning utan vattentoalett

  4 600

  Steg 5 – Invänta skriftligt tillstånd

  Den som bygger en avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd och invänta tillståndsbeslut kan få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Förutom miljösanktionsavgiften får man betala för handläggning av efteranmälan.

  Steg 6 – Påbörja arbetet med att anlägga avloppet

  Du eller entrepenören påbörjar arbetet med att anlägga avloppet. Tänk på att dokumentera arbetet, som sedan ska redovisas i en kontrollplan.

  Steg 7 – När ditt arbete är klart

  När anläggningen är klar skickar du in kontrollplan. Bygg- och miljöavdelningen granskar kontrollplanen och hör av sig till dig om något behöver kompletteras eller är oklart.

  När avloppsanläggningen är färdigställd ska kontrollplan lämnas in. Beroende på vad du gjort för åtgärd har du följande kontrollplaner att välja på:

  Kontrollplan för infiltration och markbädd Pdf, 146.8 kB.

  Kontrollplan för sluten tank Pdf, 146.8 kB.

  Kontrollplan minireningsverk Pdf, 137.1 kB.

  Skicka in kontrollplanen till kommunen som granskar den. Om avloppet gjorts enligt tillståndet-avslutas ärendet.

  Sidans innehåll senast uppdaterat:

  Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.  Annat innehåll du kanske är intresserad av

  Hitta på sidan  Kontakta kommunen

  När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

  Öppettider i kontaktcenter

  Telefon

  Måndag

  09.00-15.00

  Tisdag

  09.00-15.00

  Onsdag

  09.00-15.00

  Torsdag

  09.00-15.00

  Fredag

  09.00-15.00

  Lunchstängt:

  11.30-12.30

  Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

  Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.