Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Tillbyggnad, bygga till huset

Om du vill göra ett hus större, antingen genom att göra arean större eller att lägga till en våning, behöver du oftast bygglov.

Om du inte redan har använt dig av de så kallade attefallsreglerna kan du göra en attefallstillbyggnad på max 15 kvadratmeter på bostadshuset. Då gör du en anmälan istället för en bygglovsansökan. Bygglov eller anmälan behövs alltid.

Steg 1 - Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver bygglov om:

 • byggnaden blir större volymmässigt, det spelar ingen roll om det är åt sidorna eller uppåt.
 • byggnaden byggs till med bara tak. Ett exempel är en carport.
 • tillbyggnaden ska vara på ett annat hus än ett en- och tvåbostadshus.
 • tillbyggnaden är större än 15 kvadratmeter.
 • du redan har använt dig av attefallsreglerna för att göra en tillbyggnad.

Du behöver istället göra en anmälan om:

 • du ska använda dig av attefallsreglerna för en tillbyggnad på max 15,0 kvadratmeter.

Om du ska göra en anmälan ska du fortsätta läsa om vad som gäller för attefallstillbyggnad.

Läs mer om attefallshus på Boverket

Det här gäller för din fastighet

I detaljplanen ser man vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Kontakta kommunen om du är osäker.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

På sidan om avgifter och taxor för bygglov kan du läsa mer om ungefär vad din tillbyggnad kommer kosta. Tänk på att kostnaden är högre om din ansökan inte följer detaljplanen och om du behöver ha ett tekniskt samråd.

Steg 2 - Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var tillbyggnaden ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Situationsplanen ska vara ritad på kartunderlag för situationsplan. Denna karta behöver du beställa.
 • Tillbyggnadens yttermått ska finnas med.
 • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till tillbyggnaden som låser tillbyggnadens placering.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

En planritning visar själva byggnaden med tillbyggnaden uppifrån så att det går att se hur tillbyggnaden ska vara utformad och användas, till exempel om det är ett uterum.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått, vara möblerade och i skala 1:100.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera vad som ska byggas till.
 • Planritningen ska visa tillbyggnadens golvnivå i förhållande till befintlig byggnad. Du kan till exempel markera befintlig byggnads golvhöjd med 0 och tillbyggnadens golvhöjd med +/- 0 i förhållande till den befintliga.
 • Det ska framgå vad de befintliga rummen har för funktion, till exempel vardagsrum eller kök.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritningarna är till för att visa tillbyggnadens sidor sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och du ska tydligt markera vad som ska byggas till.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu och hur de kommer att se ut efter byggnation. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns eller till där befintliga och kommande marknivåer möts. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

En sektionsritning är en genomskärning genom tillbyggnaden och ska visa hur den är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Det ska finnas en kontrollplan för bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. En kontrollplan är ett kravställande dokument som säkerställer att nödvändiga kontroller görs under projektets gång och att det kan antas komma att uppfylla samhällets krav när det är färdigt. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta.

För enklare åtgärder räcker det att du som byggherre tar fram en kontrollplan för ditt projekt.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • hur kontrollerna ska utföras, på vilket sätt och mot vad kontrollen ska stämmas av mot
 • vem som ska utföra kontrollerna, t.ex. byggherre, entreprenör eller sakkunnig

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder (Blankett ska läggas in här)

För mer omfattande och komplicerade åtgärder så behöver du anlita en kontrollansvarig.

Konstruktionsritningar, även kallade K-ritningar, beskriver husets uppbyggnad ner till en detaljnivå. Ritningarna består av:

 • teknisk sektion genom grund, vägg och tak. Den kan också kallas sektion genom klimatskal och visar de delar av byggnaden som gränsar mot den yttre omgivningen, det vill säga ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar.
 • grundplan.
 • mellanbjälklagsplan (om sådant finns) med redovisning av upplag, pelare och balkar.
 • takstolsplan med redovisning av upplag, pelare och balkar.
 • Ritning för ventilation
 • Ritningar för vatten och sanitet
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Beräkning av byggnadens primärenergital, installerad eleffekt för uppvärmning, genomsnittliga värmegenomgångskoefficient och genomsnittligt luftläckage.

I vissa fall måste du också lämna in:

Bullerutredning – om din fastighet ligger utanför detaljplan och nära järnväg eller större väg. En bullerutredning visar bland annat om ljudnivåerna vid huset klarar de riktvärden som finns.

Några sista saker att tänka på när du ska bygga ut

När du gör en anmälan kommer vi att fråga efter vad för material och färg du har på tak, väggar, dörrar och fönsterkarmar. Se till att ha NCS-, eller RAL-koden för det redo.
Om golvet i tillbyggnaden inte är i samma nivå som det befintliga huset behöver du redovisa hur du ska lösa tillgängligheten (Boverket).

Om tillbyggnaden är större eller har en komplicerad konstruktion behöver du ha en kontrollansvarig.

Om din fastighet ligger inom kulturmiljöprogrammet eller i sig är kulturhistorisk värdefull är så kan du behöva lämna mer uppgifter om hur åtgärden ska anpassas till miljön.

Om du bor utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse kan du göra en liten tillbyggnad på ett en- och tvåbostadshus utan anmälan eller bygglov. Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan (Boverket)

Om tillbyggnaden kommer nära tomtgräns kan du behöva beställa en mätning.
Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Steg 3 - Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.