Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Pågående översiktsplanering

Steg i processen:


  1. Uppdrag givet
  2. Inför samråd
  3. Samråd
  4. Inför granskning
  5. Granskning
  6. Inför antagande
  7. Antagande

Här hittar du information om översiktsplanering som vi arbetar med just nu.

Fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp

Syftet med denna fördjupning av översiktsplan är att peka ut en långsiktigt hållbar utveckling av Gislaved och Anderstorp.

Förslag till fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp har tagits fram i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. och kommunfullmäktige i Gislaveds kommun beslutade 2024-06-17 § 69 om att anta fördjupning av översiktsplan för Gislaveds och Anderstorp. Denna fördjupning är inte juridiskt bindande, utan ska vara vägledande för Gislaveds respektive Anderstorps framtida mark- och vattenutveckling.

De antagna handlingarna finnas att ta del av nedanför och det finns en möjlighet till att få ut fysiska exemplar att läsa på kommunhuset i Gislaved.

Överklagan

Eftersom en översiktsplan, och i detta fall en fördjupning av översiktsplan, inte är juridiskt bindande, kan inte själva innehållet överklagas. I enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 kap. 13 § 1) kan en eventuell överklagan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige.

En skriftlig överklagan ska ha inkommit till förvaltningsrätten senast tre veckor efter att beslutet om antagandet tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Beslutet om antagande anslogs 2024-06-20.

Kommunfullmäktig i Gislaveds kommun gav den 21 november 2019 § 145 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp för att möjliggöra en samplanering av orterna.

Under hösten 2020 anordnades tidiga dialoger med bland annat föreningar och skolklasser, inkomna synpunkter användes därefter som inspiration och underlag i det planförslag som tillsammans med en projektgrupp togs fram under 2021. Ett förslag till fördjupad översiktsplan var därefter ute på samråd under perioden 7 mars – 7 maj 2022 och det fanns då möjlighet att tycka till om förslaget och lämna in synpunkter.

Samrådshandlingar

Efter genomfört samråd omarbetades planförslaget utifrån inkomna synpunkter. Ett granskningsförslag ställdes ut under perioden 27 januari – 27 mars 2023.

Granskningshandlingar (2023)

Sedan granskningen 2023 har förslag till fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp tagits upp till beslut om antagande och hanterats av kommunstyrelsen, där planförslaget blev återremitterat till samhällsutvecklingsförvaltningen. Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun beslutade den 28 februari 2024 § 36 att ställa ut förslaget på förnyad granskning, och ett granskningsförslag ställdes ut under perioden 7 mars - 18 april 2024.

Granskningshandlingar (2024)

Granskningen pågick under perioden 7 mars - 18 april 2024. Utöver denna hemsida, fanns samtliga planhandlingar på biblioteket i Gislaved och Anderstorp samt receptionen i kommunhuset. Synpunkter kunde lämnas skriftligen, antingen via e-post eller post.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.