Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Frågor och svar om enskilt avlopp

Svar på vanligt förekommande frågor om enskilt avlopp.

Du som äger en byggnad med indraget vatten ansvarar för att byggnaden antingen är ansluten till det kommunala avloppsnätet eller till en anläggning som kan ta hand om avloppet.

Byggnader med indraget vatten som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet måste alltså ha en enskild avloppsanläggning som uppfyller miljöbalkens krav.

Som regel ska ett avlopp för ett hushåll dimensioneras för 5 personer. Detta gäller även fritidsboende/sommarstuga.

Få undantag görs och bedöms av miljöhandläggare i det enskilda fallet.

Hanteringen av avlopp regleras i miljöbalken. Det krävs goda tekniska kunskaper för att välja rätt anläggning. Avloppsanläggningen ska vara utformad och placerad så att den renar avloppsvattnet på ett säkert sätt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Det finns även krav på resurshushållning, det vill säga ett kretslopp för avloppsfraktionerna.

Därför rekommenderar vi:

1. Läs på innan.

Börja gärna med att läsa igenom broschyren Enskilt avlopp. Du kan också läsa mer om avlopp och olika sorters anläggningar på webbsidan Avloppsguiden

2. Ta hjälp.

Tillverkarna kan bistå med mycket information och många entreprenörer hjälper till med ansökningshandlingarna.

Kom ihåg att du som anläggningsägare är rättsligt ansvarig.Det gäller även om du tar in hjälp. Det kan få rättsliga följder och bland annat innebära sanktionsavgifter om du inte har tillstånd eller om du eller din inhyrda hjälp bryter mot villkoren i tillståndet.

3. Det krävs alltid en ansökan eller anmälan för:

 • För anläggning med vattentoalett. Blankett ansökan om anläggande av nytt enskilt avlopp (Ej publicerad).
 • För anläggningar utan vattentoalett. Blankett anmälan avloppsanläggning utan vattentoalett (WC). (Ej publicerad)
 • Förmultningstoalett och torrtoalett med latrinkompostering. Blankett anmälan avloppsanläggning utan vattentoalett (WC). (Ej publicerad)
 • Ändrad användning. Vid en ändrad belastning av avloppet, kontakta oss och se om du behöver göra en anmälan.

4. Ta reda på mer om hur kommunen hanterar avlopp och avfall.

Läs mer i kommunens renhållningsordning och lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Om du behöver ändra en befintlig eller bygga en ny avloppsanläggning ska du göra en skriftlig ansökan hos miljöenheten.
Handläggningstiden för ansökningar om enskilt avlopp är sex veckor från det att ansökan är komplett, så tänk på att vara ute i god tid.

Det är inte tillåtet att påbörja anläggningsarbetet förrän du har fått ett skriftligt avloppstillstånd.

Alla kan ansöka om enskilt avlopp. Äger du en byggnad som ligger på mark som du inte äger och vill ansöka om enskilt avlopp måste du ha ett skriftligt undertecknat okej från fastighetsägaren.

Vill du ansluta dig till ett enskilt avlopp som är en gemensamhetsanläggning måste du först ha ett skriftligt undertecknat okej från övriga ägare innan du kan ansöka om tillstånd från miljökontoret.

Miljökontoret tar ut en avgift för ansökningar om enskilt avlopp enligt gällande miljötaxa.
Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall kan du fråga Kontaktcenter.
Observera att miljöenheten måste bedriva tillsyn av alla avloppsanläggningar i kommunen och att det är förenat med en tillsynsavgift.

Handläggningstiden för ansökningar om enskilt avlopp är sex veckor från det att ansökan är komplett, så tänk på att vara ute i god tid.

Det är inte tillåtet att påbörja anläggningsarbetet förrän du har fått ett skriftligt tillstånd från kommunen.

Du behöver alltid skicka in:

Ansökan eller anmälan om enskilt avlopp

Till ansökan måste du alltid bifoga en situationsplan. För situationsplanen kan du använda ett utdrag ur webbkartan som underlag. Om du behöver hjälp med utskrift av webbkarta kan kommunens Kontaktcenter hjälpa dig. Alternativt beställer du en planritning, vilket medför en kostnad.

På situationsplanen ritar du in:

 • din anläggnings samtliga delar (brunnar, ledningar, tankar etc)
 • eventuell utsläppspunkt t.ex. dike,
 • var slambilen kan parkera vid tömning samt
 • alla dricksvattenbrunnar och energi-/bergvärmebrunnar inom 150 meter från avloppsanläggningen.

En teknisk beskrivning
Det kan vara en ritning, broschyr eller skiss som visar hur anläggningen fungerar och vilken kapacitet den har.

Samrådsblankett
På denna blankett skriver dina grannar under att de fått information om din ansökan om enskilt avlopp. Du behöver underskrifter från alla grannar som har en dricksvattenbrunn inom 150 meter från din tänkta avloppsanläggning.

I vissa fall behöver du bifoga de här dokumenten:

Resultat från markanalys
Om du ansöker om tillstånd för en infiltrationsanläggning måste du bifoga resultat från en markanalys. Det kan till exempel vara siktanalys av jordprov. Ibland har vi särskilda krav på vilka prover som ska tas, så är du osäker är det bra om du frågar oss på vattenskydd.

Resultat från vattenanalys
Om du ansöker om tillstånd för ett minireningsverk måste du bifoga resultat från en analys av hushållets vattenkvalitet samt utlåtande från tillverkaren att reningsverket har förutsättning att fungera tillfredsställande med den vattenkvaliteten. Vattenanalysen är ett viktigt underlag i prövningen av ett minireningsverk då vattenkvaliteten kan påverka reningsprocessen i minireningsverket.

Det går bra att använda ett tidigare analysresultat, men det får inte vara äldre än tre år.

Analysresultatet ska vara från kemisk analys och vara utförd av ett ackrediterat laboratorium. I samband med detta kan du, om du vill, passa på att även beställa en mikrobiologisk analys av ditt dricksvatten för att kontrollera att vattnet är fritt från bakterier.

Parametrar som ska ingå i den kemiska analysen är klorid, pH, alkalinitet, hårdhet, koppar, järn och mangan. Stäm av med tillverkaren om ytterligare parametrar behöver analyseras.

Analysresultat som visar "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" bör du alltid reflektera över. Kanske att du behöver vidta någon åtgärd.

Provtagningspaket beställs från ett ackrediterat laboratorium. Du kan söka fram ackrediterade laboratorium på www.swedac.se. Tänk på att märka provet tydligt med fastighetsbeteckning.

OBS! När ditt prov är analyserat ska du skicka in följande till miljöenheten:
en kopia på analysrapporten,
ett utlåtande från tillverkaren som styrker att minireningsverket har förutsättning att fungera tillfredsställande med det inkommande vattnet till anläggningen.

Du behöver kunskap för att planera din avloppsanläggning. De allra flesta tar hjälp av en sakkunnig konsult. Anläggningen behöver anpassas till lagkrav och platsens förutsättningar.

Här är de olika stegen:

Bild på stegen att anlägga enskilt avlopp

Avloppsanläggningar som är till för fler än 25 personer ska provtas minst en gång, men ofta flera gånger per år.

Minireningsverk som är till för upp till 25 personer ska provtas vart femte år. Det går till så här:

Vad som ska provtas och hur ofta prover ska tas står i avloppstillståndet, i ett separat beslut eller i ett föreläggande om försiktighetsmått för avloppsanläggningen.

Avloppsvattnet ska analyseras av ett laboratorium som är ackrediterat för de analyser som ska beställas. Ackreditering är en form av myndighetskontroll som säkerställer att laboratoriet har rätt kunskaper, utrustning och tillvägagångssätt. Du hittar information om ackrediterade laboratorier på Swedacs webbplats.
Oftast är det kemisk analys och mikrobiologisk analys som ska göras på proverna. Laboratoriet talar om för dig hur du ska göra när du provtar. Tillverkaren vet var du ska provta på just din anläggning.

Skicka en kopia på provresultaten till miljöenheten. Om resultaten är normala och du inte har fått någon annan information kan du skicka in resultaten tillsammans med årsrapporten.

Miljöenheten granskar och bedömer provresultaten, och återkopplar sedan till den som är ansvarig för avloppsanläggningen. Vi återkopplar antingen då vi fått provresultaten, men ofta först i samband med att vi granskar årsrapporten.

Har du allmänna eller administrativa frågor om hur du ska hantera provtagningen kan du vända dig till Kontaktcenter, och har du mer tekniska frågor eller frågor om just din anläggning vänder du dig till miljöenheten.

Det är kommunerna som har tillsynsansvar för avloppssanläggningar. Det betyder att vi på miljöenheten kan komma ut och inspektera din avloppsanläggning med vissa mellanrum.

Miljöenheten i Gislaved går igenom alla enskilda avloppsanläggningar i kommunen som en del i arbetet med att minska utsläppen från bristfälliga avlopp. Tillsynen sker i dagsläget utifrån vattnets avrinningsområden i kommunen. Syftet är att motverka övergödning, algblomningar, förorenade vattentäkter och andra miljöproblem, samt att öka möjligheterna för återföring av näringsämnen till odling.

Från och med 2017 utför miljökontoret kontinuerlig tillsyn av minireningsverk. För att utföra denna tillsyn tar miljökontoret ut en årlig avgift för 1 timmes tillsynstid. I avgiften ingår granskning av årliga rapporter och eventuella provtagningsresultat samt platsbesök ungefär vart 3-5 år.

Miljökontoret gör också tillsyn vid misstanke om att en avloppsanläggning fungerar dåligt, eller om det kommer in klagomål.

Om du misstänker att en enskild avloppsanläggning orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön kan du skicka in ett klagomål till miljökontoret. Det innebär alltså att om du tycker att en avloppsanläggning verkar vara felskött eller ha brister kan du anmäla det till oss. Gör så här:

Kontakta miljökontoret antingen per telefon eller e-post, eller fyll i Blankett för klagomål om miljö- och hälsoskydd.


Om det som står i klagomålet är orsak till att ägaren till avloppsanläggningen måste ändra något hanteras ärendet som tillsyn och miljökontoret kräver då att ägaren ska åtgärda anläggningen.


Om våra undersökningar visar att anläggningen är väl skött och att det som står i klagomålet inte gör det nödvändigt för ägaren att ändra något avslutas ärendet.

Lämnade du kontaktuppgifter får du nu återkoppling.

Om klagomålet blev ett tillsynsärende måste anläggningsägaren betala en tillsynsavgift för handläggningen enligt gällande taxa för tillsyn. Vid brott mot vissa bestämmelser kan resultatet bli att anläggningsägaren måste betala böter i form av en sanktionsavgift.

Årsrapport för avloppsanläggningar, för fler än 25 personer, ska vara inskickade senast den 31 mars efterföljande år.

Det här ska årsrapporten innehålla information om:

 • vem som är ansvarig och kontaktuppgifter till hen
 • utförd kontroll
 • eventuella driftstörningar
 • vidtagna och planerade åtgärder
 • I årsrapporten ska också ingå protokoll från service samt resultat från provtagningar som gjorts under året. För information om provtagning se rubriken Provtagning på ett enskilt avlopp.

Miljöenheten granskar årsrapporten och återkopplar till den som är ansvarig för avloppsanläggningen.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan