Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Bygga ny villa

Om du vill bygga en ny villa, det vill säga ett nytt en- eller tvåbostadshus, behöver du alltid bygglov.

Steg 1 – Ta reda på vad som gäller för ditt bygglov

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera. Kontakta kommunens bygglovshandläggare via kontaktcenter.

Läs mer om de olika stegen vid ansökan om bygglov och sök ditt bygglov i god tid.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Vad kostar det?

Se mer i vår tabell om bygglovstaxa. Det tas alltid ut en avgift för handläggning, även om bygglovet blir återkallat. Även kartor och administration kostar. Kostnaden beror på vad ditt bygglov kräver. Läs mer under bygglovstaxa.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

En situationsplan är en karta som visar fastigheten ovanifrån så att det går att se var byggnaden ska placeras och hur nära tomtgräns den ska vara.

 • Från tomtgränsen ska du rita in två vinkelräta avstånd till byggnaden som låser byggnadens placering. Avstånden ska till exempel vara till en långsida och till en gavel.
 • Byggnadens yttermått ska finnas med.
 • Byggnadens färdiga golvhöjd ska vara med.
 • Situationsplanen ska visa infart och parkering.
 • Situationsplanen ska visa befintliga byggnader på tomten. Om någon byggnad ska rivas ska du markera det exempelvis genom att skriva ”byggnad som rivs”
 • Situationsplanen ska visa eventuella plank och murar och dessa ska vara måttsatta med längdmått.
 • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
 • Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar eftersom det då inte längre stämmer med verkligheten.
 • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

När du gått igenom stegen ovan är redo att beställa en karta.

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått, vara möblerade och i skala 1:100.
 • Det ska finnas en planritning för samtliga våningsplan.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Planritningen ska visa en tillgänglig uteplats med en angiven plushöjd.
 • Det ska finnas en markering som visar var snittet är taget för sektionsritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens fyra sidor sett rakt framifrån.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu och hur de kommer att se ut efter byggnation. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns eller till där befintliga och kommande marknivåer möts. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje.

Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

En sektionsritning är en genomskärning igenom byggnaden som ska visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare.

 • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
 • Den ska visa takvinkel, rumshöjd och nockhöjd.
 • Den ska visa hur byggnaden ansluter till marken.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

I vissa fall måste du också lämna in:

Markplaneringsritning - om du ska förändra marken runt byggnaden

Räddningsvägar och uppställningsplatser för räddningstjänsten – om du bygger utanför detaljplanerat område. Det går bra att rita in redovisningen på nybyggnadskartan.

Intyg från samfällighetsförening – om vatten och avlopp hanteras genom samfällighetsförening

Bullerutredning – om din fastighet ligger utanför detaljplan och nära järnväg eller större väg

Några sista saker att tänka på när du bygger nytt

När du gör en anmälan kommer vi att fråga efter vad för material och färg du har på tak, väggar, dörrar och fönsterkarmar. Se till att ha NCS-, eller RAL-koden för det redo.

För att bygga ett nytt bostadshus så behöver du anlita en kontrollansvarig och lämna in den uppgiften i din ansökan.

När du bygger ett nytt bostadshus finns det krav på att det ska vara tillgänglighetsanpassat. Läs mer på Boverket om tillgänglighet och vilka krav som gäller.

Om din fastighet är kulturhistorisk värdefull är så kan du behöva lämna mer uppgifter om hur åtgärden ska anpassas till miljön.

För att börja bygga behöver du också ha ett startbesked som du får efter att vi tillsammans har haft ett tekniskt samråd.

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.