Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Har du frågor om processen? Kontakta Elin Turesson, Utvecklingsledare landsbygdsutveckling. mejl: elin.turesson@gislaved.se, tel: 0371 81146

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Lokalsamtal våren 2024

Hestra, Öreryd, Valdshult, Stengårdshult

Under våren fokuserar vi på området Hestra, Öreryd, Valdshult, Stengårdshult. Denna sida kommer samla aktuell information och uppdateras löpande. Läs mer om lokalsamtal.

Förslag till medborgarbudget

Just nu pågår ett arbete med att stämma av inkomna förslag mot ställda kriterer, räkna på budgetbelopp och inhämta godkännande från berörda aktörer. De förslag som godkännts kommer sedan gå att rösta om. Förslagen presenteras nedan i geografisk ordning:

 1. En paviljong vid allemansplanen i Valdshult
 2. Vedkamin utomhus i Valdshult
 3. Portabelt elverk i Valdshult
 4. Cykelväg mellan Öreryds norra infart och väg 651 mot Alabo
 5. "Skyttegravsleden" - En vandringsled som uppmärksammar historien med norrmännen i Öreryd.
 6. Bänk och bord intill minnesmärket i Öreryd
 7. Grillplats med tak på Öreryds badplats
 8. Nya bord till medborgarhuset i Hestra
 9. Nytt lekkök till skogslekplatsen i Hestra
 10. Blomsterlökar, fruktträd och bänkar till Åparken i Hestra
 11. Trollstig till jättegrytan i Hestra
 12. Allmän hundrastgård i Hestra
Karta över inkomna förslag, ungefärlig placering.

Karta över inkomna förslag till medborgarbudget. Punkternas placering är inte exakt utan syftar till att visa den geografiska spridningen.

Kriterier för medborgarbudget

 • Den totala budgeten är 125 000 kr och kan användas till en eller flera satsningar som genomförs i det aktuella lokalsamtalsområdet.
 • Pengarna ska användas till något som är till nytta och glädje för många. Det ska vara praktiskt genomförbart och vara tillgängligt för allmänheten.
 • Pengarna kan tex. användas till att möjliggöra aktiviteter, köpa in utrustning, göra mindre fysiska förändringar eller medfinansiera större projekt, som Leader-projekt.
 • Satsningen/satsningarna genomförs året efter lokalsamtalet.
 • Satsningar kan genomföras av en förening eller kommunen. Vi ser gärna att du som lämnar in ett förslag planerar att vara delaktig i genomförandet. Medborgarbudgeten kan inte betalas ut till privatpersoner.

Tidsplan

Lokalsamtalet har flera delar:

 • Digitalt informationsmöte för föreningar i området: 5/2 klockan 17.00-18.00
 • Lokalsamtal med allmänheten, 10 april klockan 18.30 - 20.30
 • Lokalsamtal i Isabergsskolan, 17 april
 • Förslagsinlämning medborgarbudget, 10 april - 12 maj
 • Beredning av förslag
 • Omröstning medborgarbudget, augusti

Aktuella projekt i området

Ny vindkraft utreds på gränsen mot Jönköpings kommun.

I de allra nordligaste delarna av kommunen undersöker ett vindkraftsföretaget Fred Olsen Renewables möjligheten att etablera en vindkraftspark kallad Långhults vindkraftpark. Området som företaget undersöker är till största delen beläget i Jönköpings kommun men sydligaste delen av parken berör området vid Lunnarsbo i Gislaveds kommun. Totalt planeras maximalt 30 verk som är maximalt 270 m höga. Sju verk är placerade i vår kommun. Antalet verk och totalhöjd kan komma att förändras men endast till färre och lägre verk. Om företaget lämnar in en ansökan och när länsstyrelsen bedömer att ansökan är komplett så kommer den att skickas ut på remiss igen. Denna gång görs det av länsstyrelsen och då har närboende med flera möjligheter att lämna synpunkter på den fullständiga ansökan.

För att länsstyrelsen ska kunna bevilja tillstånd till vindkraftsparken krävs att berörda kommuner tillstyrker parken. Respektive kommun tar beslut om den del av vindkraftparken som ligger inom den egna kommunen. I Gislaveds kommun tas ett sådant beslut av kommunfullmäktige när det finns en komplett ansökan att ta ställning till. Tillstyrker inte kommunerna får vindkraftparken inte uppföras. Tillstyrker kommunerna så kan länsstyrelsen gå vidare och pröva om tillstånd ska lämnas eller inte. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Projektet är i ett tidigt skede i tillståndsprocessen. Företaget arbetar med att ta fram en ansökan om miljötillstånd. Hittills har man haft tidigt samråd med miljömyndigheterna och ett samråd där berörda närboende har kunnat lämna synpunkter. Samrådet skedde under tiden november 2023 till och med januari 2024. Företaget anger att man nu arbetar med att ta fram en komplett ansökan om miljötillstånd som ska lämnas in till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

 • Jutabäcken: Kommunen avser att se över byggrätter för villabebyggelse och ev. mindre flerbostadshus inom området genom ny detaljplan.
 • Milstensvägen övre: Kommunen utreder ett markköp för utveckling av villabebyggelse och ev. mindre flerbostadshus inom området.
 • Hestra torg bostadsutveckling: Kommunen har startat en detaljplan för utveckling av ett flerbostadshus norr om Hestra torg. Detaljplanen är precis uppstartad och dialoger startas upp senare delen av 2024.
 • Hestra torg: Det finns planer som gäller ombyggnation av torgytan. Samhällsföreningen och kommunen samarbetar.
 • Bivägen: Detaljplan för utveckling av Räddningstjänsten fick laga kraft 2023. Ev byggnation väntar.
 • Flodala industriområde: Finns utvecklingsplaner för företag inom området genom nya detaljplaner.
 • Ådalen industriområde: Större markförsäljning har genomförts för en nyetablering av företag.
 • Isaberg mountain resort: Under 2023 antogs en detaljplan för utveckling av området som medger en kraftig utökning av byggrätter för turismnäringen med tillhörande parkeringsytor.
 • Vik strand: En privat aktör utvecklar området med ny villabebyggelse.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. En översiktsplan är kommunens avsiktsförklaring och är vägledande avseende hur mark- och vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras nu såväl som i framtiden. Gislaveds kommun har en gällande översiktsplan från 2016 som är kommunomfattande och en gällande fördjupning av översiktsplan för Hestra från 1998 och Isabergsområdet från 2012.

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (KF § 19) att ovannämnda översiktsplaner är inaktuella i vissa delar. Under våren 2024 kommer kommunfullmäktige att ta ställning till en planeringstrategi som föreslår att en ny kommunomfattande översiktsplan tas fram, där Hestra, Öreryd och Toppen i sådana fall ingår.

I plan- och bygglagen (2010:900) framgår att en översiktsplan eller fördjupning av översiktsplan som antagits före den 1 januari 2004 kommer att upphöra att gälla efter utgången av 2025. För Gislaveds kommuns del innebär det att fördjupningen för Hestra upphör att gälla den 1 januari 2026. Skälet till det här är att fördjupningen inte har miljöbedömts, detta då reglerna om miljökvalitetsnormerna i miljöbalken (1998:808) tillkom efter den 1 januari 2004 och flera riksintressen har också tillkommit eller ändrats. Därför anses att de äldre planerna inte har kunnat fånga flera viktiga samhällsintressen.

Utöver det har grannkommunerna Vaggeryd, Tranemo och Jönköping tagit fram nya kommunomfattande översiktsplaner, vilka kan innebära mellankommunala intressen för Gislaveds kommun.

Här finns mer information om Gislaveds kommuns översiktsplanering

Kommunens service i ditt område

Kommunen har ett brett ansvarsområde när det gäller samhällsservice. Här presenteras ett urval av verksamheter nära dig. Vill du veta mer om kommunens övriga verksamhet kan du söka dig fram på hemsidan.

Kommunen erbjuder service när:

Turisminformation

Enter Gislaved är ansvariga för turisminformation i kommunen. Aktuell turisminformation finns på Visit Isabergsregionen. Du kan också hitta information via Naturkartan.

Bibliotek och bokbuss

Närmaste bibliotek finns i Hestra. Bioblioteket renoveras just nu och har tillfälliga öppettider. Besök bibliotekets hemsida för aktuell information.

Bokbussen besöker: Landbogården, Ulvestorp, Valdshult, Radaholm, Alabo, Öreryd, Fagerberg, Skogsfors, Stora Öjhult, Lindhult, Åsafors, Hallforsen, Kullshestra, Stengårdshult, Bråten, Svinhult och Mårtenstorp. Det går att önska vart bokbussen stannar. Aktuell turlista hittar du här.

Projektstöd eller föreningscheckar från Leader Västra Småland

Kommunen är medfinansiär till Leader Västra Småland där du som lokal förening eller lokalt företag kan söka projektstöd för att genomföra din idé. Det finns både möjlighet att få en Leader-check mellan 5000-30 000 kr som innebär mindre administration och ett större projektstöd som kräver en mer omfattande ansökan. Du kan ta kontakt med Leaderkontoret i Gnosjö för att få stöd att utveckla din idé och utforma ansökan. Läs mer på Leaders hemsida.

Näringsliv och företag

Enter Gislaved är ett kommunalt bolag med uppdrag att utveckla konkurrenskraft för handel, besöksnäring och näringsliv i Gislaveds kommun. Hos Enter kan du få hjälp att starta företag eller utveckla din verksamhet.

Projektbidrag för unga

Kulturslanten kan sökas av dig som är 13-25 år för att genomföra kulturprojekt riktade till allmänheten. De som söker bidraget får coachning av personal på kulturplatån.

Initiativpengar kan sökas av dig som är 13-25 år för att genomföra fritidsaktiviteter av och för unga.

Föreningsbidrag

Föreningar i Gislaveds kommun kan söka bidrag för verksamhet inom följande områden:

När du ska bygga nytt eller bygga om behöver du oftast någon form av bygglov eller en bygganmälan. Läs mer om bygglov.

 • Det finns ca 10-15 lediga villatomter i Hestra tätort samt ett fåtal lediga tomter för industriutveckling i Flodala.
 • I Öreryd finns ledig mark i begränsad omfattning för villabebyggelse och fritidshus. Både kommunal och privat.

Här finns en karta där du kan hitta ledig mark i Gislaveds kommun. De senaste åren har det varit ett högt bebyggelsetryck på villabebyggelse och på industrier vilket har lett fram till ett det råder brist på byggbara tomter.

Om du vill bygga sjönära behöver du ta hänsyn till strandskyddsregler. På vissa platser finns möjlighet att bygga närmare vattenlinjen, så kallade LIS-områden. I kommunkartan kan du hitta utpekade LIS-områden genom att klicka i lagret "Bygga och bo" samt "LIS-områden".

Det kommunala bostadsbolaget Gislavedshus förvaltar och hyr ut lägenheter i Hestra tätort. Du kan läsa mer och söka lediga bostäder på deras hemsida.

Kommunen erbjuder hemtjänst och hemsjukvård till personer som har behov av detta. Det finns även andra former av stöd och hjälp. Läs mer om omsorg och stöd.

Offentlig service som bedrivs av regionen eller staten

Jönköpings länstrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Gislaveds kommun. Vi har en regelbunden dialog med JLT där vi kontinuerligt arbetar för att göra hela kommunen mer tillgänglig med kollektivtrafik.

Du kan använda dig av länstrafikens närtrafik

Närtrafik kan användas för att åka mellan bostaden och närmaste tätort inom kommunen, alternativt kommunhuvudorten och i vissa fall över kommun/länsgräns. Du kan även åka till närmaste hållplats. Det är också möjligt att resa till fritidsanläggningar som ligger i anslutning till tätort (max 3 km utanför tätort). Läs mer här: Närtrafik (jlt.se)

När du vill lämna synpunkter angående kollektivtrafik ska du kontakta länstrafiken: Lämna synpunkter (jlt.se). Önskemål om förändringar i utbudet som skickas in till JLT tas vidare för en behovsbedömning inför kommande tidtabell. Det är större chans att ditt önskemål tas i beaktning ifall du specificerar tider och hållplatser som kan vara aktuella för ytterligare avgångar snarare än att framföra att orter eller enskilda hållplatser ska ha fler avgångar generellt.

De statliga väg och järnvägarna ansvarar Trafikverket och regionen för. Förändringar inom det statliga väg- och järnvägsnätet planeras långsiktigt, där den övergripande inriktningen och de finansiella medlen till drift, underhåll och nybyggnation beslutas av Sveriges regering och riksdag. Gislaveds kommun har kontinuerlig dialog med både Trafikverket och Region Jönköpings län. Vi för fram de intressen och behov som kommunens invånare och företag har. Vi välkomnar alla inspel till detta.

I den nu gällande nationella planen (2022-2033) finns Kust- till kust-banan med som objekt för spår/växelbyten.

Många vägar och gator i ditt område är statliga och underhålls av Trafikverket eller enskilda och underhålls av markägare eller samfälligheter. När du vill lämna synpunkter angående allmän väg ska du kontakta Trafikverket.

För dig som är väghållare eller har intresse av att bli detta finns bidrag att söka. Läs mer om vägbidrag.

Lokalsamtalsområdet

Du som bor eller verkar inom området är välkommen att delta i lokalsamtalet

Lokalsamtalsområde Hestra, Öreryd

Vad pratade vi om förra gången?

Lokalsamtalsområdena har gjorts om sedan förra mandatperioden. Här finns anteckningar att ladda ner från tidigare möten som berört delar av det nya området:

Lokalsamtal steg 1 Hestra 2020 Pdf, 295.1 kB.

Lokalsamtal steg 2 Hestra 2020 Pdf, 73.9 kB.

Lokalsamtal Öreryd, Valdshult, Stengårdshult 2022 Pdf, 299.9 kB.

 

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.